Utoruj sobie drogę – Trzyniec 2024 2024-01-02T12:39:04+00:00

Utoruj sobie drogę – Trzyniec 2024

Kupuj asortyment motocyklowy, bądź wśród najlepszych i wygraj wyjazd na tor wyścigowy.

Czterdziestu klientów, którzy w okresie trwania promocji osiągną największy obrót netto na asortymencie motocyklowym, zostanie zaproszonych do udziału w wyjeździe szkoleniowym na tor wyścigowy Steel Ring w Trzyńcu (Czechy) w dniu 9 czerwca 2024 r. z możliwością noclegu od 8 czerwca.

Promocją objęty jest cały asortyment motocyklowy, a każda złotówka wydana na markach Motul, NGK NTK, Liqui Moly, Continental i TRW liczona jest podwójnie.

Warunkiem otrzymania nagrody jest osiągnięcie minimum zakupowego w wysokości 20 000 zł netto na asortymencie motocyklowym.

Okres trwania promocji: 02.01 – 15.05.2024 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Weź udział


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com
 6. Promocja obejmuje cały asortyment motocyklowy dostępny w sprzedaży Auto Partner SA.
 7. W Promocji liczone są tylko i wyłącznie towary zakupione na fakturze VAT, z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 8. Nagrody zostaną wręczone pierwszym 40 klientom w rankingu wyliczanym na podstawie wysokości obrotu netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji.
 9. Nagrodą w Promocji jest wyjazd na szkolenie motocyklowe, które odbędzie się 9 czerwca 2024 r. na torze Steel Ring w Trzyńcu (Republika Czeska).
 10. Warunkiem odbioru nagrody jest osiągnięcie minimum zakupowego w wysokości 20 000 zł netto na asortymencie promocyjnym. Obrót na markach Motul, NGK NTK, Liqui Moly, Continental i TRW w okresie trwania Promocji jest liczony podwójnie.
 11. Punkty zdobyte w Promocji wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia Promocji.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej, w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej promocji.
 13. Termin obowiązywania Promocji: 02.01 – 15.05.2023 r.
 14. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 15. W szkoleniu na torze może wziąć udział jedynie osoba, która ma ważne prawo jazdy kat. A, ważny przegląd motocykla oraz polisę OC.
 16. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu Promocji. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, Uczestnik zobowiązany jest nabyć  nagrodę otrzymaną w Promocji za cenę rynkową.
 17. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 18. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 19. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 20. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 21. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 22. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub promocje.autopartner.com
 23. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska