Klauzula informacyjna – rekrutacja 2019-12-13T10:19:12+00:00

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej posługujemy się skrótem RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. ADMINISTRATOREM, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291327, NIP 634 001 10 17, REGON 276249079.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: DPO@AUTOPARTNER.COM, lub na adres korespondencyjny: AUTO PARTNER S.A. ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń.
 3. Przysługuje Pani\Panu prawo do cofnięcia zgody (zgód) na przetwarzanie Pani\Pana danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z wycofaniem Pani\Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym o którym mowa powyżej, lub wycofaniem Pani\Pana danych osobowych z bazy kandydatów (na poczet przyszłych rekrutacji).
 4. Ponadto na podstawie przepisów RODO, oraz w uzasadnionych przez te przepisy przypadkach, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Pani\Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacyjnego o którym mowa powyżej oraz wszelkich działań z nim związanych w tym m.in.:
  1. kontaktowania się z osobą której dane dotyczą w związku realizacją procesu rekrutacyjnego,
  2. realizacji procesu oceny i wyboru kandydata do pracy, w tym weryfikowania kwalifikacji kandydata (w postaci rozmów kwalifikacyjnych, testów, zadań itp.),
  3. przechowywania danych w bazie na poczet przyszłych rekrutacji – jeżeli została udzielona w tym zakresie stosowna zgoda,
 6. Podstawę prawną przetwarzania Pani\Pana danych osobowych stanowi art. 221 kodeksu pracy, a w pozostałym zakresie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby której dane dotyczą.
 7. Jako Administrator przechowujemy Pani\Pana dane osobowe związane z rekrutacją przez cały okres trwania określonej rekrutacji, a w przypadku danych przekazywanych do bazy danych kandydatów, bezterminowo do momentu odwołania udzielonej przez Panią\Pana zgody.
 8. Ponadto dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków oraz działań związanych z rekrutacją, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa osób lub mienia, przepisów wewnątrzzakładowych, lub przepisów prawa. Dane te mogą być przetwarzane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 9. Dane osobowe mogą także być przechowywane w innych okresach, jeżeli jest to uregulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 10. Dane o których mowa powyżej mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:
  1. podmioty należące do grupy kapitałowej AUTO PARTNER – w ramach czynności związanych z prowadzoną działalnością;
  2. organy lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  3. podmioty którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora – w tym. m.in. firmom zapewniającym obsługę IT, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, tłumaczom przysięgłym itd.
  4. organy lub podmioty którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.
 11. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez AUTO PARTNER może dojść do sytuacji w której dane osobowe zostaną przekazane do Państw trzecich (tj. państw nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), lub organizacji międzynarodowych. W każdym przypadku takiego przekazania danych osobowych AUTO PARTNER zobowiązuje się dopilnować by spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim lub dana organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony;
  2. zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, oraz możliwość egzekwowania praw osób, których dane dotyczą, a także skuteczne środki ochrony prawnej.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000).
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska