Klauzula informacyjna dla osób reprezentujących stronę Umowy 2022-08-08T13:52:41+00:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
przetwarzanie danych osobowych przez Auto Partner S.A.

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej posługujemy się skrótem RODO), przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przy ul. Ekonomicznej 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291327, NIP 634-001-10-17, REGON 276249079.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: dpo@autopartner.com lub na adres korespondencyjny: ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń.
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: dane identyfikujące (imię i nazwisko), dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu).
 4. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od podmiotów, których Pani/Pan reprezentuje lub w imieniu których podpisuje Pani/Pan umowę oraz działa jako osoba kontaktowa lub odpowiedzialna za realizację umowy, w związku z realizacją umowy pomiędzy Administratorem a takim podmiotem.
 5. Auto Partner S.A. przetwarza dane osobowe w celu wykonywania umowy oraz realizacji wszelkich zobowiązań z niej wynikających, w tym do kontaktu i prowadzenia bieżącej korespondencji.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w szczególności:
  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny ciążący na Administratorze w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. jakim jest realizacja umowy zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje oraz utrzymanie bieżących kontaktów pomiędzy tymi podmiotami i prawo do dochodzenia roszczeń wynikających z umowy jak również ewentualnego naruszenia zasad dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa osób lub mienia, lub przepisów prawa.
 7. Jako Administrator przechowujemy dane osobowe w następujących okresach:
  • Dane zawarte w umowach, lub zgromadzone w związku z ich realizacją: Przez cały okres trwania określonej umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa osób lub mienia, przepisów wewnątrzzakładowych, lub przepisów prawa. Dane te mogą być przetwarzane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
  • Dokumenty rozliczeniowe, księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty: Do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych z naruszeniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa osób lub mienia, przepisów wewnątrzzakładowych, lub przepisów prawa. Dane te mogą być przetwarzane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
   Dane osobowe mogą także być przechowywane w innych okresach, jeżeli jest to uregulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.
 8. Dane o których mowa powyżej mogą zostać udostępnione następującym podmiotom:
  • upoważnionym pracownikom oraz osobom współpracującym z Administratorem,
  • organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • podmiotom którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Administratora – w tym. m.in. firmom zapewniającym obsługę IT, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, tłumaczom przysięgłym itd.,
  • organom lub podmiotom którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą,
  • podmiotom przetwarzającym dane we własnym imieniu, a w szczególności organom i instytucjom państwowym w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy oraz przewidzianym odrębnymi ustawami, a także innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania umowy.
 9. Na podstawie przepisów RODO, oraz w uzasadnionych przez te przepisy przypadkach, przysługują Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W ramach działalności Administratora Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), lub organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie którego dokonujemy narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000).
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska