Przyjemny chłód od BOSCH 2023-09-19T11:58:50+00:00

Przyjemny chłód od BOSCH

Klient, który w czasie trwania promocji zakupi stację klimatyzacji marki Bosch w Auto Partner SA otrzyma:

 • 500 zł brutto na filtry marki Bosch,
 • dofinansowanie do butli z czynnikiem R134a lub R1234yf w wysokości 500 zł brutto,
 • do stacji 663-RI rabat transakcyjny w wysokości 1000 zł brutto,
 • pierwszy przegląd wraz z materiałami eksploatacyjnymi o wartości 1000 zł brutto GRATIS*.
 • pakiet rękawiczek nitrylowych (200 sztuk),

* Wartość materiałów eksploatacyjnych zależna jest od modelu stacji.

Dodatkowo klient, który zakupił stację będzie mógł ją zarejestrować w programie punktowym extra.

Program punktowy extra

<<ULOTKA>>

Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej..
 5. Termin obowiązywania: 01.09 – 31.12.2023 r. 
 6. Nagrodami w promocji są 500 zł brutto na filtry marki BOSCH, dofinansowanie do butli R1234a i R1234yf w wysokości 500 zł brutto, do stacji 663-RI rabat transakcyjny w wysokości 1000 zł brutto, pierwszy przegląd wraz z materiałami eksploatacyjnymi o wartości 1000 zł brutto GRATIS (Wartość materiałów w zależności od stacji klimatyzacji).
 7. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA rabat transakcyjny nie zostanie przyznany.
 8. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 9. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 11. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 12. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji.
 13. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska