Promocja ATE 2024-04-12T15:34:14+00:00

Promocja ATE

Klient, do zakupionego urządzenia do wymiany płynu hamulcowego ATE FB 30S (03.9302-3015.4PROMO) marki ATE z zestawem adapterów standard otrzyma pakiet akcesoriów + bezrękawnik.

Urządzenie biorące udział w promocji:

ATE FB 5ev     03.9302-1502.4PROMO

 

Okres trwania promocji: 15.04.2023 – 31.05.2024 r. lub do wyczerpania zapasu nagród

W skład pakietu akcesoriów wchodzą:

1) Zestaw adapterów (Standard) – 03.9302-0800.3,

2) Butelka zbierająca – 03.9302-1424.2,

3) Honownica ATE – 03.9314-1395.1,

4) Honownica LUCAS – 03.9314-1396.1,

5) Karta testowa (ABS) – 03.9301-0200.1,

6) Naklejki (wymiana płynu, 100 szt.) – 99.5801-0021.0,

7) Bezrękawnik.

<< Zobacz ulotkę >>


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 3. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 5. W Promocji liczone są towary zakupione na fakturze VAT, z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 6. Asortymentem promocyjnym są urządzenia do wymiany płynu hamulcowego ATE FB 30S (03.9302-3015.4PROMO) marki ATE.
 7. Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu asortymentu promocyjnego, otrzyma pakiet akcesoriów promocyjnych: zestaw adapterów (standard), butelkę zbierającą, szczotkę do honowania ATE, szczotkę do honowania Lucas, kartę magnetyczną oraz zestaw naklejek.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej Promocji.
 9. Punkty wskazanie na platformie www.promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 10. Termin obowiązywania Promocji: 15.04 – 31.05.2024 r. lub do wyczerpania zapasu nagród.
 11. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 12. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 13. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 14. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 15. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 16. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 17. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 18. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska