Loading...
Oferta Publiczna 2018-11-28T11:16:10+00:00

Zastrzeżenie Prawne

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.

W dniu 29 kwietnia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła prospekt emisyjny, przygotowany w związku z publiczną ofertą na terytorium Rzeczpospolitej Polski do 23.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz do 23.000.000 akcji imiennych, w tym 111.110 akcji serii B, 20.386.257 akcji serii D oraz 2.502.633 akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 94.000.000 akcji zwykłych na okaziciela (po ich przekształceniu z akcji imiennych w akcje na okaziciela w momencie dematerializacji) serii A, B, C, D, E, F i G oraz od 1 do 23.000.000 akcji na okaziciela serii H i do 23.000.000 praw do akcji serii H spółki AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu, przy ul. Ekonomicznej 20, 43 – 150 Bieruń („Prospekt”).

Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 w związku z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.). Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o AUTO PARTNER S.A. i oferowanych przez tę spółkę akcjach w ramach oferty publicznej. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Oferta publiczna akcji AUTO PARTNER S.A., której dotyczy Prospekt, jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami nie może być traktowana jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek papierów wartościowych AUTO PARTNER S.A. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane i nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować. Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia do przekazania Prospektu innym osobom.

akceptuję

Nie Akceptuję

⇒Łączna wartość transakcji: 85,4 mln zł brutto (cena emisyjna 2,2 zł).

⇒Łączna wartość środków finansowych pozyskanych z emisji nowych akcji: 50,6 mln zł brutto.

⇒Cele emisyjne: zwiększenie skali działania, dalsza dywersyfikacja oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności

⇒Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych: 38 806 872
• Łączna liczba przydzielonych akcji nowej emisji (Nowe Akcje): 23.000.000
• Łączna liczba przydzielonych istniejących akcji imiennych (Akcje Sprzedawane): 15.806.872

⇒Struktura przydziału Akcji Oferowanych:
• Udział inwestorów instytucjonalnych w łącznej liczbie akcji przydzielonych: 91,5%
• Udział inwestorów indywidualnych w łącznej liczbie akcji przydzielonych: 8,5%

⇒Stopa redukcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych: 39,77%

⇒Udział nowych akcjonariuszy w strukturze akcjonariatu: 33%

⇒Lock up:
• 540 dni dla głównych akcjonariuszy (Aleksander i Katarzyna Góreccy)
• 340 dni dla pozostałych akcjonariuszy

Prospekt emisyjny

  Prospekt emisyjny
POBIERZ
  Aneks nr 1
POBIERZ
  Komunikat aktualizujący nr 1
POBIERZ
  Informacja o ustaleniu ceny oraz liczby Akcji Oferowanych
POBIERZ
  Informacja o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych
POBIERZ

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska