Wulkanizacja z ROOKS 2024-03-04T12:46:48+00:00

Wulkanizacja z ROOKS

Klient, który w okresie trwania promocji zakupi zestaw składający się z dowolnej montażownicy i dowolnej wyważarki marki ROOKS (o szczegółach asortymentu można przeczytać tutaj), otrzyma dodatkowo:

 • worki na opony (rolka 100 sztuk),
 • pokrowce na fotele (rolka 100 sztuk),
 • klucz pneumatyczny OK-04.0023,
 • zestaw nasadek do felg aluminiowych (3 szt., 17-19-21 mm) OK-01.5600,
 • rękawice ochronne powlekane (12 par),
 • kartę paliwową 200 zł,
 • profesjonalne szkolenie z obsługi.

Czas trwania promocji: od 01.01.2024 r. do wyczerpania zapasu nagród (liczba zestawów jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń)

W celu otrzymania dodatków prosimy o przesłanie dowodu zakupu na adres promocje@autopartner.com

<<Zobacz ulotkę>>

Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA prowadzący działalność gospodarczą i posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W Promocji liczone są tylko i wyłącznie towary zakupione na fakturze VAT z wyłączeniem dokumentów typu FVN w okresie obowiązywania promocji.
 6. Promocja obejmuje następujący asortyment: montażownice i wyważarki marki ROOKS dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 7. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu asortymentu promocyjnego, otrzyma dodatkowo: worki na opony (rolka 100 sztuk), pokrowce na fotele (rolka 100 sztuk), klucz pneumatyczny OK-04.0023, rękawice ochronne powlekane (12 par), kartę paliwową 200 zł oraz profesjonalne szkolenie z obsługi zakupionego sprzętu.
 8. Warunkiem otrzymania nagrody jest jednoczesny zakup co najmniej jednej montażownicy marki ROOKS i co najmniej jednej wyważarki marki ROOKS.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej Promocji.
 10. Okres obowiązywania Promocji: od 01.01.2024 r. do wyczerpania zapasu nagród.
 11. Nagroda zostanie przyznana po zweryfikowaniu dowodu zakupu przesłanego na adres promocje@autopartner.com. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 12. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych płatności wobec Auto Partner SA.
 13. Klient jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.
 14. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 15. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 16. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 17. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 18. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 19. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
 20. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska