Auto Partner SA. Auto Partner SA.
Auto Partner - Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

Auto Partner SA uznając wartości zasad określonych przez Dobre Praktyki oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dokłada należytej staranności w prowadzeniu relacji korporacyjnych, inwestorskich oraz kontraktowych w zgodności z tymi zasadami.

BIEGŁY REWIDENT

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach powierzono jej zadania komitetu audytu.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu, które będą wykonywane przez Radę Nadzorczą, należą w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. warunki niezależności i kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu jest Bogumił Kamiński. Drugim członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz Statucie, jest Bogumił Woźny.