Loading...
Ład Korporacyjny 2020-07-01T13:05:34+00:00

KODEKS ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Dobre Praktyki na GPW Auto Partner SA

POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner SA

POBIERZ

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Regulamin Komitetu Audytu Auto Partner SA

POBIERZ
POBIERZ

Polityka wyboru firmy audytorskiej

POBIERZ
POBIERZ


Procedura wyboru firmy audytorskiej

POBIERZ
POBIERZ

Polityka świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin
Zarządu

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin Rady Nadzorczej

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin
WZA

POBIERZ
POBIERZ

Kodeks Antykorupcyjny
w Auto Partner SA

POBIERZ
POBIERZ

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach powierzono jej zadania komitetu audytu.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu, które będą wykonywane przez Radę Nadzorczą, należą w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. warunki niezależności i kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu jest Bogumił Kamiński. Drugim członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz Statucie, jest Bogumił Woźny.

Raporty z przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Auto Partner S.A. za rok 2016  Pobierz


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Auto Partner S.A. za rok 2017  Pobierz


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Auto Partner S.A. za rok 2018  Pobierz


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Auto Partner S.A. za rok 2019  Pobierz

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska