Ochrany soukromí 2019-05-13T15:56:27+00:00

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V prvé řadě Vám děkujeme za zájem pracovat v naší společnosti

AP Auto Partner CZ s.r.o., se sídlem ul. U Dálnice 1391, 253 01 Hostivice, IČ: 061 86 963, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 277720

(dále jen „my“).

Na úvod bychom Vás rádi informovali o tom, jak v rámci náborového procesu a přijímacího řízení budeme, jakožto správce osobních údajů, zpracovávat Vaše osobní údaje. Než přikročíme k informacím, které máte vědět, shrneme si několik pojmů.

Náborovým procesem je jakékoliv sdělování údajů od chvíle, kdy nás kontaktujete ve věci jednání o uzavření pracovní nebo jakékoliv jiné obdobné smlouvy (dohody konané mimo pracovní poměr apod.) (dále jen „smlouva“). V případě, že pro Vás máme vhodné místo, pokračuje náborový proces do okamžiku, kdy bude vybrán úspěšný uchazeč nebo proces skončí jiným způsobem. V případě, že pro Vás vhodné místo momentálně nemáme, náborový proces končí a Vaše osobní údaje bez dalšího zlikvidujeme, ledaže nám na základě zvláštního dokumentu udělíte souhlas s dalším zpracováním osobních údajů. Náborový proces může být zahájen i ve chvíli, kdy jsme kontaktování personální agenturou ve věci Vaší účasti na náborovém procesu.

Osobními údaji, které jsou zpracovávány, jsou veškeré údaje o Vás, které uvedete v úvodním formuláři (pokud nás kontaktujete skrze internetové stránky), ve Vašem životopise nebo které nám sdělíte či které vyjdou najevo v rámci přijímacího řízení. Vždy je to tedy alespoň jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a údaj o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech nebo mimopracovních profesních aktivitách. Může to být ale i jiná informace například Vaše podobizna, pokud ji uvedete, nebo obsah a výsledky testu či zkoušky, kterou v rámci přijímacího pohovoru vykonáte.

Pokud odkazujeme na nařízení, máme na mysli Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

1. Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem náborového procesu, tedy za účelem vyhodnocení naší případné budoucí spolupráce.

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Jinými slovy, chcete s námi uzavřít pracovní nebo jinou smlouvu a přijímací řízení je opatření nezbytné, abychom vyhodnotili, zda je budoucí spolupráce pro nás i pro Vás tím nejlepším. Tento požadavek je právním základem pro prováděné zpracování Vašich osobních údajů.

2. Příjemci osobních údajů a předání do třetích států

Ochrana Vašich osobních údajů, ale i jiných dat je naší prvořadou prioritou. Vaše osobní údaje nepředáváme ani nezpřístupníme třetím osobám. Výjimkou z výše uvedeného je pouze případné předání státnímu orgánu, které nám ukládá zákon (např. Policii ČR) a společníkovi, tedy společnosti AUTO PARTNER SPÓŁKA AKCYJNA, která zajišťuje provoz IT systému v rámci naší mezinárodní skupiny společností Auto Partner.

Vaše osobní údaje nepředáme do jakýchkoliv třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

3. Doba uložení

Osobní údaje u nás budou uloženy pouze po dobu trvání přijímacího řízení, maximálně však po dobu šesti měsíců.

4. Informace o Vašich právech ve vztahu k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů.

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud je pro to dán důvod, nebo, rovněž pokud je proto dán důvod, o omezení zpracování těchto osobních údajů. Máte právo na Vaše osobní údaje a na jejich přenos jinému správci.

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není, máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

5. Další informace

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely přijímacího řízení je požadavkem, bez kterého nelze přijímací řízení realizovat. Pokud nám Vaše osobní údaje neposkytnete nebo nás požádáte v průběhu příjímacího řízení o jejich výmaz, nemůžeme Vás do přijímacího řízení zařadit, respektive budeme muset ukončit Vaši účast v něm (a Vaše osobní údaje zlikvidovat). To však nic nemění na Vašich právech.

Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás.

Víme, že dobrého zaměstnance nevybere sám počítač, a proto v rámci přijímacího řízení nedochází k profilování nebo automatizovanému rozhodování. Veškerá rozhodnutí dělají pečlivě naši zaměstnanci.

Neváhejte se nás na cokoliv ohledně Vašich osobních údajů zeptat.

AP Auto Partner CZ s.r.o.

NEWSLETTER

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska