Złota promocja ZF – segment sklep 2022-10-03T08:33:59+00:00

Złota promocja ZF – segment sklep

Każdy klient, który na koniec promocji osiągnie określony próg zakupowy na asortymencie marek ZF Aftermartket dostępnych w sprzedaży Auto Partner SA, otrzyma nagrodę:

II próg –  50 000 zł netto – bon jubilerski W.KRUK o wartości 1 500 zł,
I próg – 25 000 zł netto – bon jubilerski W.KRUK o wartości 300 zł.

Natomiast sześciu klientów, którzy osiągną największy obrót na asortymencie marek ZF Aftermarket w trakcie trwania promocji, otrzyma:

1-2 miejsce – skuter VESPA ELETTRICA 70 KM/H,
3-4 miejsce – skuter VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS,
5-6 miejsce – skuter VESPA 50.

Okres trwania promocji: 01.06 – 30.11.2022 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Weź udział

Marki ZF Aftermarket: TRW, Sachs, Lemförder oraz ZF.
Promocja jest skierowana do klientów Auto Partner SA należących do segmentu SKLEP.
Warunkiem otrzymania nagrody z miejsca rankingowego jest wykonanie minimalnego obrotu na asortymencie promocyjnym w wysokości 100 000 zł netto.


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Promocja jest skierowana do klientów Auto Partner SA posiadających unikatowy numer klienta i należących do segmentu SKLEP.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. W Promocji liczone są towary zakupione na fakturze VAT z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 7. Asortymentem promocyjnym są produkty marki ZF Aftermarket [SAC, SAA, LMI, TRW, ZF] dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 8. Nagrody zostaną wręczone klientom za osiągniecie określonego progu zakupowego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Nagrodami w Promocji są:
  II próg –  50 000 zł netto – bon jubilerski W.KRUK o wartości 1 500 zł,
  I próg – 25 000 zł netto – bon jubilerski W.KRUK o wartości 300 zł.
 9. Dodatkowo dla klientów biorących udział w Promocji zostanie utworzony ranking liczony na podstawie sumarycznych obrotów. Nagrody w postaci skuterów marki VESPA zostaną wręczone 6 najlepszym klientom, którzy dokonają największych skumulowanych zakupów na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Nagrody w rankingu:
  • I miejsce – VESPA ELETTRICA 70 KM/H – o wartości 27 364,54 zł brutto,
  • II miejsce – VESPA ELETTRICA 70 KM/H – o wartości 27 364,54 zł brutto,
  • III miejsce – VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS – o wartości 19 203,16 zł brutto,
  • IV miejsce – VESPA PRIMAVERA 125 I-GET ABS – o wartości 19 203,16 zł brutto,
  • V miejsce – VESPA 50 – o wartości 15 480,39 zł brutto,
  • VI miejsce – VESPA 50 – o wartości 15 480,39 zł brutto.
 10. Aby otrzymać nagrodę z miejsca rankingowego niezbędne jest wykonanie minimalnego obrotu na asortymencie promocyjnym w wysokości 100 000 zł netto.
 11. W przypadku braku realizacji minimum zakupowego, o którym mowa w pkt 10, klient otrzymuje nagrodę, o której mowa w pkt 8 pod warunkiem osiągnięcia progów zakupowych.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej Promocji.
 13. Punkty wskazanie na platformie www.promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia Promocji.
 14. Termin obowiązywania Promocji: 01.06 – 30.11.2022 r.
 15. Klient akceptując regulamin Promocji i biorąc w niej udział jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.
 16. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 17. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu Promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 18. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 19. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 20. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 21. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 22. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 23. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 24. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska