Zgarnij ekspozytor od Continental 2020-01-02T09:06:10+00:00

Zgarnij ekspozytor od Continental

Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupów na asortymencie Continental* dostępnym w sprzedaży Auto Partner za skumulowaną kwotę 12 000  netto, otrzyma ekspozytor układu rozrządu.

Maksymalna liczba nagród do przyznania jednemu klientowi to dwie sztuki.

Okres trwania promocji: 2.01 – 29.02.2020 r.
* Nie dotyczy opon.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17. 
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta. 
 3.  Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com
 6. Asortyment promocyjny – produkty firmy Continental dostępne w sprzedaży Auto Partner SA, z wyłączeniem opon.  
 7. Nagrody zostaną wręczone klientom za osiągniecie 12 000 zł netto, na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji. Nagrodą w Promocji:
  Ekspozytor układu rozrządu Continental jest praktyczną ilustracją napędu silnika VW 2.0 TDI zawierającego elementy zestawu CT1139 wraz z pompą wody.  
  Maksymalna liczba nagród do przyznania jednemu klientowi to dwie sztuki. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej, w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej promocji. 
 9. Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji. 
 10. Termin obowiązywania Promocji: 2.01 – 29.02.2020 r. 
 11. Klient akceptując regulamin promocji i realizując target zakupowy jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć w rozliczeniu.
 12. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników. 
 13. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową. 
 14. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)]. 
 15. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora.  W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane. 
 16. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA. 
 17. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania. 
 18. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny. 
 19. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com
 20. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska