Zestaw odzieży od Liqui Moly 2020-05-13T10:40:34+00:00

Zestaw odzieży od Liqui Moly

Każdy klient, który w trakcie trwania promocji zakupi promocyjną beczkę oleju 60L Liqui Moly serii Top Tec , otrzyma zestaw limitowanej odzieży Liqui Moly*

Promocja dotyczy oleju Top Tec 4100 5W-40 60L
Indeks: LM3703 PROMOCJA

*zestawy dostępne w rozmiarach: M , L , XL w ograniczonych ilościach.

Okres trwania promocji: od 4.02.2020 r. do wyczerpania zapasów.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami na asortymencie Liqui Moly 

Zobacz ulotkę


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny – wybrane produkty firmy Liqui Moly dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 6. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnej beczki firmy Liqui Moly oznaczonej indeksem:
  LM3703 PROMOCJA – Top Tec 4100 5W-40 60L
  otrzyma zestaw limitowanej odzieży Liqui Moly.
  Zestawy dostępne w rozmiarach: M , L , XL w ograniczonych ilościach.
 7. W celu otrzymania zestaw limitowanej odzieży Liqui Moly należy zgłosić zakup asortymentu promocyjnego przedstawicielowi handlowemu lub w oddziale Auto Partner. 
 8. Termin obowiązywania Promocji: od 4.02.2020 r. do wyczerpania zapasów. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
 9. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 10. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 12. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 13. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 14. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska