Wymarzony wózek od UNIOR 2020-10-15T13:32:39+00:00

Wymarzony wózek od UNIOR

Do każdego zakupionego wózka warsztatowego U626574 lub U621757 dodajemy:

 • 6776956000
 • 6700416000
 • rękawice ROOKS

ULOTKA

Do każdego zakupionego wózka warsztatowego U624141 dodajemy rękawice ROOKS oraz do wyboru jeden z poniższych zestawów:

 • 6503700000
 • 6758823000
 • 6758824000
 • 6758825000
 • rękawice ROOKS

ULOTKA

Okres trwania promocji: od 12.10 do wyczerpania zapasów.

Szczegółowe opisy nagród oraz wózków znajdują się w ulotkach.

Nagrody będą wydawane na podstawie zgłoszeń na adres promocje@autopartner.com

Przy zakupie wózka U624141 proszę wpisać do zgłoszenia indeks wybranej nagrody.


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny – wybrane produkty firmy UNIOR dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 6. Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu jednego z wózka o indeksie U624141, U626574 lub U621757 otrzyma jedną z nagród przewidzianych w Promocji. 
 7. W celu otrzymania promocyjnego pakietu należy zgłosić zakup asortymentu promocyjnego przedstawicielowi handlowemu lub w oddziale Auto Partner. 
 8. Termin obowiązywania Promocji: od 12.10.2020 do wyczerpania zapasów.
  Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
 9. Nagrody będą wysyłane w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia faktury.
 10. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 11. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w terminie wcześniejszym.
 15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska