Wyjedź na MotoGP z LM – edycja wiosna 2024 2024-02-01T14:23:05+00:00

Wyjedź na MotoGP z LM – edycja wiosna 2024

Kupuj produkty motocyklowe Liqui Moly i stań przed niepowtarzalną okazją śledzenia na żywo motocyklowego wyścigu z cyklu MotoGP – Grand Prix Hiszpanii.

Klient, który na zakończenie promocji osiągnie największy obrót netto na całym asortymencie motocyklowym marki Liqui Moly, otrzyma zaproszenie na wyjazd do Jerez na zawody z cyklu MotoGP.

1 miejsce: wyjazd na MotoGP do Jerez w terminie 26-29.04.2024 r.,
miejsca 2-5: smartwatch KIESLECT KS Pro.

Okres trwania promocji: 01.02 – 31.03.2024 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Weź udział

Promocja ma charakter rankingu.

Minimalny obrót netto wymagany do odbioru nagrody z 1 miejsca (wyjazd na MotoGP) wynosi 20 000 zł, natomiast w przypadku nagród za miejsca 2-5 (smartwatch) 7 500 zł.


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. W Promocji liczone są towary zakupione na fakturze VAT, z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 7. Promocja obejmuje asortyment motocyklowy marki Liqui Moly dostępny w sprzedaży Auto Partner SA.
 8. Nagrody zostaną wręczone pierwszym pięciu klientom w rankingu wyliczanym na podstawie wysokości obrotu netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji.
 9. Nagrodą za 1 miejsce jest wyjazd dla 1 osoby na MotoGP do Jerez w terminie 26-29.04.2024 r.
 10. Nagrodami za miejsca 2-5 są smartwatche KIESLECT KS Pro.
 11. Punkty wskazanie na platformie www.promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 12. Minimalny obrót netto wymagany do odbioru nagrody z 1 miejsce (wyjazd na MotoGP) wynosi 20 000 zł, natomiast w przypadku nagród za miejsca 2-5 (smartwatch) 7 500 zł.
 13. Termin obowiązywania Promocji: 01.02 – 31.03.2024 r.
 14. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.
 15. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 16. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 17. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 18. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 19. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 20. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 21. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 22. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 23. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska