Wyfiltruj swoje nagrody 2019-06-19T08:20:00+00:00

Wyfiltruj swoje nagrody

Każdy klient, który w czasie trwania promocji dokona zakupu filtrów Bosch, może wygrać atrakcyjną nagrodę!

Promocja obejmuje wszystkie filtry marki Bosch, a próg nagrody określany jest na podstawie sumarycznych obrotów netto w okresie promocji.

 I próg 5 000 zł  – suwmiarka elektroniczna LMT-263960304

II próg 7 000 zł  – 21-elementowy zestaw kluczy nasadowych ½ cala TNG-167240209

III próg 10 000 zł  – klucz dynamometryczny 1/2 cala z zakresem 65-450Nm TNG-73190282

IV próg 20 000 zł – 95-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ¼ i ½  TNG-231330101

V próg 30 000 zł – skrzynka/wózek narzędziowy TENG_141

Okres trwania promocji: 17.06-31.08.2019 r.

Zobacz ulotkę.


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się z Regulaminem na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – filtry Bosch dostępne w sprzedaży Auto Partner S.A.
7. Nagrody zostaną wysłane po zakończeniu promocji.

I próg 5 000 zł  – suwmiarka elektroniczna LMT-263960304

II próg 7 000 zł  – 21-elementowy zestaw kluczy nasadowych ½ cala TNG-167240209

III próg 10 000 zł  – klucz dynamometryczny 1/2 cala z zakresem 65-450Nm TNG-73190282

IV próg 20 000 zł – 95-elementowy zestaw narzędzi nasadowych ¼ i ½  TNG-231330101

V próg 30 000 zł – skrzynka/wózek narzędziowy TENG_141

*Zdjęcia nagród są poglądowe
**W przypadku braku dostępności nagród laureaci otrzymają nagrody o zbliżonej specyfikacji i wartości

8. Termin obowiązywania Promocji: 17.06-31.08.2019 roku.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska