Wózek TENG TOOLS + dodatki 2021-09-07T14:42:25+00:00

Wózek TENG TOOLS + dodatki

Oferta specjalna skierowana do klientów Auto Partner, obejmującej wybrany asortyment marki TENG TOOLS.

Do każdego zakupionego wózka TENG-TRUCK-332 oraz TNG-262860109 dodajemy GRATIS:

 • stołek warsztatowy TNG-186250205,
 • stół boczny / wieszak do papieru TNG-1175601022,
 • pojemnik magnetyczny 460 mm TNG-174600205.

Okres trwania promocji: do wyczerpania zapasów

Dostępność nagród jest ograniczona.

TENG-TRUCK-332

<< ULOTKA >>

TNG-262860109

<< ULOTKA >>

O szczegóły zapytaj swojego PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO oraz w oddziałach Auto Partner


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny – wybrane produkty firmy TENG TOOLS.
 6. Klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu jednego z wybranych wózków TENG TOOLS otrzyma dodatki w postaci stołka warsztatowego, wieszak do papieru oraz pojemnik magnetyczny.
 7. W celu otrzymania promocyjnego pakietu należy zgłosić zakup asortymentu promocyjnego przedstawicielowi handlowemu lub w oddziale Auto Partner. 
 8. Termin obowiązywania Promocji: do wyczerpania zapasów.
 9. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 10. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji w terminie wcześniejszym.
 13. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 14. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
 15. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska