Wiosenne Premio! 2019-04-15T13:47:28+00:00

Wiosenne Premio!

Każdy Partner Premio, który w okresie trwania promocji dokona zakupów w Auto Partner SA o łącznej wartości 5000 zł netto na całym asortymencie z grupy układ hamulcowy oraz zawieszenia, otrzyma kombinezon warsztatowy oraz 2 koszulki z logo AP i PREMIO.

premio

Próg zakupowy jest kumulowany. Jeden klient może otrzymać maksymalnie 3 nagrody.

Okres trwania promocji: 15.04-31.05.2019 r.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. Asortyment promocyjny – Cały asortyment z grup produktowych 01 oraz 02 – układ zawieszenia oraz układ hamulcowy, dostępnych w sprzedaży Auto Partner SA.
 7. Nagrody – kombinezon warsztatowy oraz 2 koszulki z logo AP i PREMIO,  zostaną wręczone klientom za osiągniecie danego progu zakupowego – 5000zł, na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji.
  Próg promocji jest kumulowany. Jeden klient może otrzymać maksymalnie 3 nagrody.
 8. Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 9. Termin obowiązywania Promocji:04.2019 – 31.05.2019 r.
 10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 11. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 12. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 13. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 15. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę autopartner.comlub www.promocje.autopartner.com.
 17. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.comlub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska