Walcz o elektronikę od Delphi Technologies! 2019-11-29T11:40:46+00:00

Walcz o elektronikę od Delphi Technologies!

Rób zakupy na całym asortymencie marki Delphi Technologies* i walcz o najlepsze miejsce w rankingu!
Klient, który na koniec promocji osiągnie określone miejsce w rankingu, wygra następującą nagrodę:

I miejsce – telewizor LG LED 4K ultra HD 65’

II miejsce – smartfon HUAWEI P30 Pro

III miejscekonsola SONY PlayStation 4 PRO 1TB

IV miejsce – smartwatch HUAWEI Watch GT Classic

Miejsca V-X – bony Media Markt o wartości 500 zł

Okres trwania promocji: 4.11.2019 r. – 29.02.2020 r.

*z promocji wyłączone są urządzenia diagnostyczne oraz licencje.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

  1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
  2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
  3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
  4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
  6. Asortyment promocyjny – cały asortyment marki Delphi Technologies dostępny w sprzedaży Auto Partner SA z wyłączeniem urządzeń diagnostycznych oraz licencji.
  7. Nagrody zostaną wręczone klientom za zajęcie odpowiedniego miejsca w rankingu, wyliczonego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji, z założeniem wykonania minimalnego obrotu netto dla danego miejsca.
   Nagrodami w Promocji są:
   I miejsce – telewizor LG LED 4K ultra HD 65’
   II miejsce – smartfon HUAWEI P30 Pro
   III miejsce – konsola SONY PlayStation 4 PRO 1TB
   IV miejsce – smartwatch HUAWEI Watch GT ClassicMiejsca V-X – bony Media Markt o wartości 500 zł

   Minimalny obrót do przyznania nagrody wynosi:
   telewizor LG LED 4K ultra HD 65’ – 30 000 zł netto na asortymencie promocyjnym.
   smartfon HUAWEI P30 Pro – 25 000 zł netto na asortymencie promocyjnym.
   konsola SONY PlayStation 4 PRO 1TB – 11 000 zł netto na asortymencie promocyjnym.
   smartwatch HUAWEI Watch GT Classic – 7 000 zł netto na asortymencie promocyjnym.
   bony Media Markt o wartości 500 zł – 3 000 zł netto na asortymencie promocyjnym.

  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej, w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej promocji.
  9. Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartne.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
  10. Termin obowiązywania Promocji: 4.11.2019 r. – 29.02.2020 r.
  11. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.   
  12. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
  13. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
  14. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
  15. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
  16. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
  17. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
  18. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
  19. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
  20. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska