Uwolnij potencjał Castrol 2019-03-05T13:28:59+00:00

Uwolnij potencjał Castrol

Każdy Klient, który na koniec promocji osiągnie określony próg zakupowy na całym asortymencie marki Castrol otrzyma daną nagrodę:

  • V próg – 20 000 zł netto = MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA KARCHER K 7 FULL CONTROL PLUS HOME
  • IV próg – 15 000 zł netto = SZAFKA NARZĘDZIOWA Z WYPOSAŻENIEM 247 ELEMENTÓW
  • III próg – 10 000 zł netto = SZAFKA NARZĘDZIOWA Z WYPOSAŻENIEM 170 ELEMENTÓW
  • II próg – 5000 zł netto = ZESTAW NARZĘDZIOWY YATO 1/4″, 3/8″, 1/2″ KPL 225 SZT
  • I próg – 3000 zł netto = ZESTAW NARZĘDZIOWY YATO 88 CZ. Z POZIOMICĄ

Promocja trwa od 1.03 do 31.03.2019 r.

W promocji można osiągnąć tylko jeden próg upoważniający do odbioru nagrody. Nagroda z najwyższego progu może być skumulowana trzykrotnie.

Zobacz ulotkę.

 


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634 001 10 17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com
6. Asortyment promocyjny – oleje Castrol dostępne w sieci sprzedaży Auto Partner.
7. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie wartości netto skumulowanego zakupu asortymentu promocyjnego dokonanego w okresie trwania Promocji.
Każdy Klient, który na koniec promocji osiągnie określony próg zakupowy na całym asortymencie marki Castrol otrzyma daną nagrodę:

  • V próg – 20 000 zł netto = MYJKA WYSOKOCIŚNIENIOWA K 7 FULL CONTROL PLUS HOME
  • IV próg – 15 000 zł netto = SZAFKA NARZĘDZIOWA Z WYPOSAŻENIEM 247 ELEMENTÓW
  • III próg – 10 000 zł netto = SZAFKA NARZĘDZIOWA Z WYPOSAŻENIEM 170 ELEMENTÓW
  • II próg – 5000 zł netto = ZESTAW NARZĘDZIOWY YATO 1/4″, 3/8″, 1/2″ KPL 225 SZT
  • I próg – 3000 zł netto = ZESTAW NARZĘDZIOWY YATO 88 CZ. Z POZIOMICĄ

W promocji można osiągnąć tylko jeden próg upoważniający do odbioru nagrody. Nagroda z najwyższego progu może być skumulowana trzykrotnie.
W przypadku braku dostępności nagród będą wydane nagrody o zbliżonej wartości.

8. Termin obowiązywania Promocji: 1.03 – 31.03.2019
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska