(U)Toruj sobie drogę 2019-06-07T15:24:45+00:00

(U)Toruj sobie drogę

Wszyscy Klienci*, posiadający unikalny numer w systemie Auto Partner mogą uczestniczyć w promocji rankingowej, w której do zdobycia jest udział w wydarzeniu na Torze Jastrząb!

Promocja ma charakter rankingu, w którym pierwsze trzydzieści dziewięć miejsc* jest nagradzane jednoosobowym udziałem w wydarzeniu na Torze Jastrząb w dniach 14-15.09.2019 r.

 

Wyjątkowe wydarzenie na Torze Jastrząb! 

W dniach 14-15.09.2019 r. odbędzie się finał promocji dla Klientów Auto Partner.

Okres promocji: 3.06-6.09.2019 r.

Podczas wydarzenia będzie można poznać najnowszą ofertę Auto Partner, uczestniczyć w szkoleniach i panelach edukacyjnych partnerów akcji oraz skorzystać z porad licencjonowanych instruktorów jazdy.

Asortyment promocyjny: Cały asortyment motocyklowy dostępny w ofercie Auto Partner. Dodatkowo produkty Motul mają przelicznik punktowy x3 a produkty Afam przelicznik x2. Ograniczenie udziału produktów z segmentu olej w zaliczanym obrocie w promocji wynosi maksymalnie 50% progu minimalnego czyli 4 000 zł.

*Warunkiem otrzymania nagrody jest osiągniecie minimalnego progu w wysokości 8 000 zł netto.

Zobacz ulotkę


Regulamin:
1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com
6. Promocja obejmuje cały asortyment motocyklowy dostępny w ofercie Auto Partner S.A. Produkty Motul dodatkowo mają przelicznik punktowy x3 a produkty Afam przelicznik x2. Ograniczenie udziału olei w zaliczanym obrocie w promocji wynosi maksymalnie 50% progu minimalnego czyli 4 000 zł.
Próg minimalny upoważniający do odbioru nagrody wynosi 8 000 zł.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie pozycji w rankingu, obliczanego wg. obrotu netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji.
Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji. W ostatnim dniu promocji każdy klient Auto Partner może dokonać nieograniczonych zakupów, na które Organizator nie ma wpływu.
Pierwsze 39 (trzydzieści dziewięć) miejsc w rankingu na koniec okresu promocji jest nagradzane jednoosobowym udziałem w wydarzeniu na torze Jastrząb w dniach 14-15.09.2019 r.
W przerwie między szkoleniami uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił na torze prób oraz skorzystać z porad instruktora bezpiecznej jazdy. Szczegółowy plan oraz harmonogram wydarzenia zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
Warunkiem otrzymania nagrody jest osiągnięcie minimalnego progu zakupowego w wysokości 8 000 zł netto.
8. Termin obowiązywania Promocji: 3.06.2019 do 6.09.2019 roku.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wyniki będą weryfikowane 3 dni po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 4 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska