Trzydziestu Wspaniałych 2023-10-17T11:42:52+00:00

Trzydziestu Wspaniałych

Promocja wyłącznie dla warsztatów zrzeszonych w sieci MaXserwis

Stań do pojedynku i zdobądź tytuł najlepszego!

1 promocja
2 rankingi

Do wyłonienia 30 Wspaniałych na 30 urodziny Auto Partner

Pula nagród to ponad 100 tysięcy złotych!

Okres trwania promocji: 16.10 – 31.12.2023 r.

RANKING WZROSTOWY

10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego wzrostu wartościowego obrotu netto na markach MaXgear, ROOKS oraz Quaro ponad indywidualny target, otrzyma rabat transakcyjny na wyposażenie warsztatowe o wartości:

 • I miejsce – 10 000 zł brutto,
 • II miejsce – 8 000 zł brutto,
 • III miejsce – 7 000 zł brutto,
 • IV miejsce – 6 000 zł brutto,
 • V miejsce – 5 000 zł brutto,
 • VI miejsce – 4 000 zł brutto,
 • VII miejsce – 3 000 zł brutto,
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto,
 • IX miejsce – 1 500 zł brutto,
 • X miejsce – 1 000 zł brutto.

Asortymentem promocyjnym dla rankingu wzrostowego są wszystkie towary marek MaXgear, ROOKS oraz Quaro dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.

<< Zobacz ulotkę promocja wzrostowa >>

Weź udział w promocji wzrostowej

RANKING OBROTOWY

20 najlepszych klientów, którzy dokonają największego obrotu netto na asortymencie promocyjnym, otrzyma rabat transakcyjny na wyposażenie warsztatowe o wartości:

 • I miejsce – 10 000 zł brutto,
 • II miejsce – 8 000 zł brutto,
 • III miejsce – 7 000 zł brutto,
 • IV miejsce – 6 000 zł brutto,
 • V miejsce – 5 000 zł brutto,
 • VI miejsce – 4 000 zł brutto,
 • VII miejsce – 3 000 zł brutto,
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto,
 • IX miejsce – 1 500 zł brutto,
 • X – XV miejsca – 1 000 zł brutto,
 • XVI – XX miejsca – 500 zł brutto.

Asortymentem promocyjnym dla rankingu obrotowego są towary dostępne w sprzedaży Auto Partner SA następujących marek:
ZF (TRW, Lemforder, Sachs), Continetal (z wyłączeniem opon), ATE oraz febi.

<< Zobacz ulotkę promocja obrotowa >>

Weź udział w promocji obrotowej

 

Nagrodami w promocji są rabaty transakcyjne na wyposażenie warsztatowe (RTW).
Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis.


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta, zrzeszony w sieci warsztatów MaXserwis.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. Asortyment promocyjny:
  a) dla rankingu wzrostowego – wszystkie towary marek MaXgear, ROOKS oraz Quaro dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.;
  b) dla rankingu obrotowego – wszystkie towary marek ZF (TR, Lemförder, Sachs), Continental (z wyłączeniem opon), ATE oraz febi dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 7. W rankingu wzrostowym, o którym mowa w pkt. 6 lit. a), nagrody zostaną wręczone 10 najlepszym klientom, którzy dokonają największego wzrostu wartościowego obrotów ponad indywidualny target zakupowy. Nagrodami w Promocji są rabaty transakcyjne do zrealizowania na zakup wyposażenia warsztatowego z oferty Auto Partner o wartości zależnej od zajętego miejsca:
  • I miejsce – 10 000 zł brutto,
  • II miejsce – 8 000 zł brutto,
  • III miejsce – 7 000 zł brutto,
  • IV miejsce – 6 000 zł brutto,
  • V miejsce – 5 000 zł brutto,
  • VI miejsce – 4 000 zł brutto,
  • VII miejsce – 3 000 zł brutto,
  • VIII miejsce – 2 000 zł brutto,
  • IX miejsce – 1 500 zł brutto,
  • X miejsce – 1 000 zł brutto.
 8. W rankingu obrotowym, o którym mowa w pkt. 6 lit. b), nagrody zostaną wręczone 20 najlepszym klientom, którzy dokonają największych skumulowanych zakupów na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji. Nagrodami w Promocji są rabaty transakcyjne do zrealizowania na zakup wyposażenia warsztatowego z oferty Auto Partner o wartości zależnej od zajętego miejsca:
  • I miejsce – 10 000 zł brutto,
  • II miejsce – 8 000 zł brutto,
  • III miejsce – 7 000 zł brutto,
  • IV miejsce – 6 000 zł brutto,
  • V miejsce – 5 000 zł brutto,
  • VI miejsce – 4 000 zł brutto,
  • VII miejsce – 3 000 zł brutto,
  • VIII miejsce – 2 000 zł brutto,
  • IX miejsce – 1 500 zł brutto,
  • X – XV miejsca – 1 000 zł brutto,
  • XVI – XX miejsca – 500 zł brutto.
 9. Miejsca w rankingu wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 10. Termin obowiązywania Promocji: 16.10 – 31.12.2023 r.
 11. W Promocji liczone są towary zakupione na fakturze VAT, z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 12. Klient, akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe, jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.   
 13. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 14. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 30 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 15. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 16. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 17. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 18. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 19. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 20. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 21. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

 

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska