Tor Jastrząb powraca – utoruj sobie drogę! 2020-02-05T10:28:15+00:00

Tor Jastrząb powraca – utoruj sobie drogę!

Utoruj sobie drogę i zdobądź jedno z 40 miejsc w moto weekendzie na Torze Jastrząb – wyjeździe organizowanym przez Auto Partner w dniach 20-21 czerwca 2020 r.

Promocja obejmuje cały asortyment motocyklowy, a obroty na asortymencie Motul będą liczone podwójnie!  

Warunkiem odbioru nagrody jest osiągnięcie minimum zakupowego w wysokości 10 000 zł netto na asortymencie motocyklowym.

Zakup chemii oraz olejów nie może przekroczyć 50% minimum zakupowego. Obroty netto na asortymencie Motul są liczone podwójnie, zakupy na asortymencie Motul mogą stanowić maksymalnie 50% minimum zakupowego.

Okres trwania promocji: 03.02 – 15.05.2020 r. 

Zobacz ulotkę


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com
 6. Promocja obejmuje cały asortyment motocyklowy dostępny w sprzedaży Auto Partner SA.
 7. Nagrody zostaną wręczone pierwszym 40 klientom w rankingu wyliczanym na podstawie wysokości obrotu netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji.
 8. Nagrodą w Promocji jest jednoosobowy udział w wydarzeniu na torze Jastrząb w dniach 20‑21.06.2020 r. Szczegółowy plan oraz harmonogram wydarzenia zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
 9. Warunkiem odbioru nagrody jest osiągnięcie minimum zakupowego w wysokości 10 000 zł netto na asortymencie promocyjnym. Zakup chemii oraz olejów nie może przekroczyć 50% minimum zakupowego. Obroty netto na asortymencie Motul są liczone podwójnie, zakupy na asortymencie Motul mogą stanowić tylko 50% minimum zakupowego.
 10. Punkty zdobyte w Promocji wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia Promocji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej, w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej promocji.
 12. Termin obowiązywania Promocji: 3.02 – 15.05.2020 r.
 13. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 14. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu Promocji i w ciągu kolejnych 20 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 15. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 16. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 17. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 18. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 19. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 20. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub promocje.autopartner.com
 21. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska