Textar Brake Clinic 2020-09-04T11:45:24+00:00

Textar Brake Clinic

Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis

Dla 5 najlepszych klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis, którzy w okresie 1.09.2020 do 30.09.2020 r. osiągną największy przyrost wartościowy na produktach TEXTAR, przewidziany jest udział w evencie szkoleniowym Textar Brake Clinic na torze Driveland Tomasza Kuchara w dniu 16.10.2020 r.

Bazą, od której będzie liczony przyrost, jest obrót netto na produktach TEXTAR z września 2019.

Podczas eventu szkoleniowego Textar Brake Clinic na torze Driveland uczestnicy będą mieli okazję:

  • zapoznać się z najczęściej występującymi usterkami układu hamulcowego, ich objawami oraz skutkami,
  • wziąć udział w zadaniach z zakresu serwisu układu hamulcowego, w którym nagrodą będzie lot helikopterem dla zwycięskiej grupy,
  • poznać wpływ błędów montażowych na funkcjonowanie układu hamulcowego,
  • pod okiem profesjonalistów z Akademii Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara udoskonalić swoje umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach na drodze prowadząc samochód po specjalnych płytach poślizgowych oraz na szarpaku
  • ponadto każdy uczestnik otrzyma voucher do największego parku wodnego w Europie – Suntago  

<<ULOTKA>>

Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest zakup asortymentu TEXTAR w okresie promocji za minimum 1000 zł netto.


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać klient zrzeszony w sieci MaXserwis.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Promocja obejmuje cały asortyment marki TEXTAR dostępny w ofercie Auto Partner SA.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie zajętej pozycji w rankingu wyliczanego na podstawie skumulowanych zakupów netto dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Warunkiem otrzymania nagrody jest osiągnięcie minimalnego progu zakupowego w wysokości 1000 zł netto.
8. W ramach nagrody przewidziano: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, atrakcje na torze. Dojazd klienta na miejsce jest we własnym zakresie. Szczegółowy plan oraz harmonogram wydarzenia zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
9. Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji. W ostatnim dniu promocji każdy klient Auto Partner może dokonać nieograniczonych zakupów, na które Organizator nie ma wpływu.
10. Termin obowiązywania Promocji: 1.09.2020 do 30.09.2020 r.
11. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
12. Wyniki będą weryfikowane 14 dni po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 5 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
13. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
14. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
15. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
16. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
17. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com
18. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

 

 

 

 

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska