Ruszaj po nagrody z DAYCO 2019-01-21T14:52:59+00:00

Ruszaj po nagrody z DAYCO

Każdy klient za skumulowany zakup netto na asortymencie DAYCO w okresie trwania promocji otrzyma:

  • 2 000 zł netto – zestaw kombinezon + rękawice.

Maksymalna ilość nagród możliwa do przyznania jednemu klientowi to 3 nagrody.

Okres trwania promocji:  21.01.2019 – 21.02.2019 lub do wyczerpania nagród promocyjnych.

dayco w auto partner


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
5. Asortyment promocyjny – asortyment obejmuje wszystkie produkty DAYCO znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
6. Nagrody przyznawane są za osiągnięcie określonego progu zakupowego. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie wartości skumulowanego zakupu dokonanego na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Zakup klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP.
7. Nagrodami w Promocji są:
• Każde 2000zł netto w okresie (w/w) promocji = 2 cz. kombinezon warsztatowy oraz rękawice.
przyznawane klientom, którzy osiągną obrót w wysokości określonej w danym progu netto w okresie trwania Promocji. Maksymalna ilość możliwa do przyznania jednemu klientowi to 3 nagrody.
8. Termin obowiązywania Promocji: 21.01.2019 – 21.02.2019 lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
9. Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji. W ostatnim dniu promocji każdy klient Auto Partner może dokonać nieograniczonych zakupów, na które Organizator nie ma wpływu.
10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie 30 dni od daty zakończenia terminu składania reklamacji.
16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów tego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com
Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.promocje.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska