Przystanek klimatyzacja – promocja stacji klimatyzacji Magneti Marelli Alaska 2024-02-07T15:27:02+00:00

Przystanek klimatyzacja – promocja stacji klimatyzacji Magneti Marelli Alaska

Klient, kupując jedną z następujących stacji klimatyzacji:

 • Alaska Prime R134A (007936701000),
 • Alaska Prime HFO 1234YF (007936701010),
 • Alaska EVO R134A (007936701020),
 • Alaska EVO HFO 1234YF (007936701030),

otrzyma: ozonator o wartości 1 200 zł netto, pokrowiec na stację, opakowanie czarnych rękawiczek nitrylowych, zmywacz do hamulców, lampę z wąską głowicą, odtłuszczacz, baner reklamowy oraz plakat układu klimatyzacji (szczegóły nagród na ulotce).

Czas trwania promocji: od 06.02.2024 r. do wyczerpania zapasów (liczba zestawów jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń)

W celu otrzymania zestawu promocyjnego prosimy o przesłanie dowodu zakupu na adres promocje@autopartner.com.

<<Magneti Marelli Alaska Prime – zobacz ulotkę>

<<Magneti Marelli Alaska EVO – zobacz ulotkę>>

Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W Promocji liczone są tylko i wyłącznie towary zakupione na fakturze VAT z wyłączeniem dokumentów typu FVN w okresie obowiązywania promocji.
 6. Promocja obejmuje następujący asortyment marki Magneti Marelli: stacje klimatyzacji Alaska Prime R134A (007936701000), Alaska Prime HFO 1234YF (007936701010), Alaska EVO R134A (007936701020) i Alaska EVO HFO 1234YF (007936701030) dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 7. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu asortymentu promocyjnego, otrzyma zestaw dodatków: ozonator (430104018045), pokrowiec na stację do klimatyzacji (007936701130), zmywacz do hamulców 500 ml Freni Flush (099996001035), lampa (007935030240), czarne nitrylowe rękawiczki (100 sztuk; 099700141020), odtłuszczacz (099996001080) oraz baner reklamowy Magneti Marelli i plakat z układem klimatyzacji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej Promocji.
 9. Okres obowiązywania Promocji: od 06.02.2024 r. do wyczerpania zapasu nagród.
 10. Nagroda zostanie przyznana po zweryfikowaniu dowodu zakupu przesłanego na adres promocje@autopartner.com. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 11. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak przeterminowanych płatności wobec Auto Partner SA.
 12. Klient jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.
 13. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 14. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 15. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 16. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 17. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 18. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
 19. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska