Promocja Specol 4+1 2018-09-27T13:24:51+00:00

Promocja Specol 4+1

Za zakup wybranych* olejów Specol z linii SpecGold i Spec Premium C3 o pojemności 4 l, każdy Klient otrzyma dodatkowe opakowanie 1 l tego samego oleju gratis!

*Indeksy promocyjne:
5W30 GOLD 4L PROM
5W30 PREM C3 4L PROM
5W40 GOLD 4L PROM
5W40 PREM C3 4L PROM

Akcja promocyjna trwa od 27.09.2018 r. do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Za zakup wybranych olejów Specol z linii SpecGold i Spec Premium C3 o pojemności 4 l,
każdy Klient otrzyma dodatkowe opakowanie 1 l tego samego oleju gratis.
6. Zakup musi zostać dokonany na wybranych indeksach promocyjnych:
5W30 GOLD 4L PROM,
5W30 PREM C3 4L PROM,
5W40 GOLD 4L PROM,
5W40 PREM C3 4L PROM.
7. Nagroda zostanie wręczona przy dokonaniu zakupu asortymentu promocyjnego. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę.
8. Termin obowiązywania Promocji: od 27.09.2018 r. do wyczerpania zapasu nagród. Organizator o ewentualnym wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.auto-partner.pl w dziale PROMOCJE.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
11. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
14. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.auto-partner.pl
15. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.auto-partner.pl lub www.auto-partner.pl.

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska