Prezentowa inspiracja Castrol 2019-01-21T14:28:01+00:00

Prezentowa inspiracja Castrol

Każdy klient za skumulowany zakup na asortymencie Castrol w wybranym okresie trwania promocji otrzyma (wybór krótszego wariantu II należy zgłosić przypisanemu przedstawicielowi Auto Partner do 27.01.2019):

 1. gdy w terminie 21.01 – 02.03.2019 r. osiągnie określony próg zakupowy netto na całym asortymencie Castrol:
  WARIANT ROZLICZENIA I
  I próg – 4 000 zł – bon zakupowy APART na kwotę 200 zł;
  II próg – 8 000 zł – bon zakupowy APART na kwotę 400 zł;
  III próg – 14 000 zł – bon zakupowy APART na kwotę 700 zł;
 2. gdy zrealizuje określone progi zakupowe szybciej, tj. w terminie 21.01 – 04.02.2019 r. i zdecyduje się na poniższy wariant rozliczenia II, otrzyma:
  WARIANT ROZLICZENIA II – wybór tego wariantu należy zgłosić przypisanemu przedstawicielowi Auto Partner do 27.01.2019
  I próg – 2 500 zł – bon zakupowy APART na kwotę 150 zł;
  II próg – 4 500 zł – bon zakupowy APART na kwotę 300 zł;
  II próg – 7 500 zł – bon zakupowy APART na kwotę 500 zł;

Nagrody nie kumulują się. Każdy klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

Zobacz ulotkę.


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634 001 10 17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com oraz zgłoszenie wariantu rozliczenia.
6. Asortyment promocyjny – oleje Castrol dostępne w sieci sprzedaży Auto Partner.
7. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie wartości skumulowanego zakupu asortymentu promocyjnego dokonanego w okresie trwania Promocji. Następujące nagrody zostaną wręczone za osiągnięcie określonych progów zakupowych:

 1. gdy Klient w terminie 21.01 – 02.03.2019 r. osiągnie określony próg zakupowy netto na całym asortymencie Castrol:
  WARIANT ROZLICZENIA I
  I próg – 4 000 zł – bon zakupowy APART na kwotę 200 zł;
  II próg – 8 000 zł – bon zakupowy APART na kwotę 400 zł;
  III próg – 14 000 zł – bon zakupowy APART na kwotę 700 zł;
 2. (wybór tego wariantu należy zgłosić przypisanemu przedstawicielowi Auto Partner do 27.01.2019)
  gdy Klient zrealizuje określone progi zakupowe szybciej, tj. w terminie 21.01 – 04.02.2019 r. i zdecyduje się na poniższy wariant rozliczenia II, otrzyma:
  WARIANT ROZLICZENIA II
  I próg – 2 500 zł – bon zakupowy APART na kwotę 150 zł;
  II próg – 4 500 zł – bon zakupowy APART na kwotę 300 zł;
  II próg – 7 500 zł – bon zakupowy APART na kwotę 500 zł;

Nagrody nie kumulują się. Każdy klient może otrzymać maksymalnie jedną nagrodę.

8. Termin obowiązywania Promocji: Wariant I: 21.01 – 02.03.2019 lub Wariant II 21.01 – 04.02.2019.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danego wariantu i w ciągu kolejnych 30 dni będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia pełnego cyklu Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska