Powrót Dwudziestu Wspaniałych 2020-08-03T10:08:39+00:00

Powrót Dwudziestu Wspaniałych

Promocja wyłącznie dla warsztatów zrzeszonych w sieci MaXserwis

10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego obrotu netto na asortymencie promocyjnym, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:

 • I miejsce – 10 000 zł brutto
 • II miejsce – 7 500 zł brutto
 • III miejsce – 6 000 zł brutto
 • IV miejsce – 5 000 zł brutto
 • V miejsce – 4 000 zł brutto
 • VI miejsce – 3 000 zł brutto
 • VII miejsce – 2 500 zł brutto
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 • IX miejsce – 1 250 zł brutto
 • X miejsce – 750 zł brutto

10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego wzrostu wartościowego obrotu netto od okresu sierpień 2019 – listopad 2019, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:

 • I miejsce – 10 000 zł brutto
 • II miejsce – 7 500 zł brutto
 • III miejsce – 6 000 zł brutto
 • IV miejsce – 5 000 zł brutto
 • V miejsce – 4 000 zł brutto
 • VI miejsce – 3 000 zł brutto
 • VII miejsce – 2 500 zł brutto
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 • IX miejsce – 1 250 zł brutto
 • X miejsce – 750 zł brutto

 

Asortymentem promocyjnym są wszystkie towary dostępne w sprzedaży Auto Partner SA następujących marek:
MaXgear, ROOKS, Grupa Schaeffler (LuK, INA, FAG), Castrol, Valeo oraz TRW.

Okres trwania promocji: 01.08.2020 – 15.12.2020 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest realizacja przez Uczestnika Promocji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego.
Nagrodami w promocji są rabaty transakcyjne na zakup wyposażenia warsztatowego dostępnego w sieci sprzedaży Auto Partner SA.
Promocja wyłącznie dla klientów zrzeszonych w sieci MaXserwis.


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta, zrzeszony w sieci warsztatów MaXserwis.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. Asortyment promocyjny – cały asortyment marek MaXgear, ROOKS, Grupa Schaeffler (LuK, INA, FAG), Castrol, Valeo oraz TRW dostępny w sprzedaży Auto Partner SA.
 7. Nagrody zostaną wręczone klientom za zajęcie odpowiedniego miejsca w rankingu uczestników, wyliczanego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego. Nagrodami w Promocji są rabaty transakcyjne do zrealizowania na zakup wyposażenia warsztatowego z oferty Auto Partner.
  10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego obrotu netto na asortymencie promocyjnym, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:
 • I miejsce – 10 000 zł brutto
 • II miejsce – 7 500 zł brutto
 • III miejsce – 6 000 zł brutto
 • IV miejsce – 5 000 zł brutto
 • V miejsce – 4 000 zł brutto
 • VI miejsce – 3 000 zł brutto
 • VII miejsce – 2 500 zł brutto
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 • IX miejsce – 1 250 zł brutto
 • X miejsce – 750 zł brutto

10 najlepszych klientów, którzy dokonają największego wzrostu wartościowego obrotu od okresu sierpień 2019 – listopad 2019, przy założeniu realizacji indywidualnie wyznaczonego minimum zakupowego, otrzymają rabat transakcyjny o wartości:

 • I miejsce – 10 000 zł brutto
 • II miejsce – 7 500 zł brutto
 • III miejsce – 6 000 zł brutto
 • IV miejsce – 5 000 zł brutto
 • V miejsce – 4 000 zł brutto
 • VI miejsce – 3 000 zł brutto
 • VII miejsce – 2 500 zł brutto
 • VIII miejsce – 2 000 zł brutto
 • IX miejsce – 1 250 zł brutto
 • X miejsce – 750 zł brutto
 •  

Miejsce zajmowane w rankingu klientów z największym obrotem netto będzie widoczne na platformie promocje.autopartner.com, natomiast miejsce w rankingu klientów z największym wzrostem wartościowym obrotu będzie przekazywane po każdym miesiącu promocji przez przedstawiciela Auto Partner. Obrót każdego z Uczestników za okres sierpień 2019 – listopad 2019, od którego będzie premiowany wzrost wartościowy, zostanie również przekazany przez przedstawiciela Auto Partner. Klient może otrzymać tylko jedną nagrodę (rabat transakcyjny).

 1. Miejsca w rankingu wskazanie na platformie autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 2. Termin obowiązywania Promocji: 01.08.2020 r. – 15.12.2020 r.
 3. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.   
 4. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 5. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 30 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 6. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 7. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 8. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 10. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 11. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 12. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

 

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska