Potęga dźwięku z Valeo 2023-12-15T15:05:51+00:00

Potęga dźwięku z Valeo

Każdy klient, który na koniec promocji osiągnie określony próg zakupowy na sprzęgłach Valeo, otrzyma nagrodę:

IV próg – 80 000 zł netto – zestaw kina domowego Yamaha YHT-1840 (HTR-2071 + NS-PY40) lub karta Media Expert o wartości 2 000 zł,
III próg – 40 000 zł netto – amplituner Yamaha R-S202D lub karta Media Expert o wartości 800 zł,
II próg – 20 000 zł netto – głośnik mobilny Edifier D12 czarny lub karta Media Expert o wartości 300 zł,
I próg – 10 000 zł netto – głośnik mobilny JBL GO 3 Eco zielony lub karta Media Expert o wartości 150 zł.

Okres trwania promocji: 15.12.2023 – 15.03.2024 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Weź udział


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. W Promocji liczone są tylko i wyłącznie towary zakupione na fakturze VAT z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 7. Promocja obejmuje sprzęgła marki Valeo dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 8. Każdy klient, który na koniec promocji osiągnie określony próg zakupowy na sprzęgłach Valeo, otrzyma nagrodę:
  IV próg – 80 000 zł netto – zestaw kina domowego Yamaha YHT-1840 (HTR-2071 + NS-PY40) lub karta Media Expert o wartości 2 000 zł,
  III próg – 40 000 zł netto – amplituner Yamaha R-S202D lub karta Media Expert o wartości 800 zł,
  II próg – 20 000 zł netto – głośnik mobilny Edifier D12 czarny lub karta Media Expert o wartości 300 zł,
  I próg – 10 000 zł netto – głośnik mobilny JBL GO 3 Eco zielony 100 zł lub karta Media Expert o wartości 150 zł.
 9. Każdy klient może otrzymać jedną nagrodę.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej Promocji.
 11. Punkty wskazanie na platformie www.promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 12. Termin obowiązywania Promocji: 15.12.2023 – 15.03.2024 r.
 13. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.
 14. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 15. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 16. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 17. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 18. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 19. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 20. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 21. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 22. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska