Pełna półka z VARTA 2022-08-11T08:18:59+00:00

Pełna półka z VARTA

Każdy klient, który dokona jednorazowego zakupu akumulatorów marki VARTA o określonej wysokości w okresie trwania promocji, otrzyma nagrodę:

V próg – 20 000 zł netto – Xbox Series S z dodatkowym kontrolerem oraz słuchawki MICROSOFT headset lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 1 800 zł,

IV próg – 12 000 zł netto – smartfon SAMSUNG Galaxy M23 5G lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 950 zł,

III próg – 6 000 zł netto – tablet LENOVO Tab M8 lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 450 zł.

II próg – 4 000 zł netto – słuchawki JBL Tune 600BT lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 250 zł,

I próg – 2 000 zł netto – karta podarunkowa Media Expert o wartości 100 zł.

Okres trwania promocji: 01.08 – 30.11.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.

<< Zobacz ulotkę >>

Weź udział


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. W Promocji liczone są towary zakupione na fakturze VAT, z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 7. Asortymentem promocyjnym są produkty marki VARTA dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 8. Każdy klient, który dokona jednorazowego zakupu o określonej wysokości na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji, otrzyma nagrodę:
  V próg – 20 000 zł netto – Xbox Series S z dodatkowym kontrolerem oraz słuchawki MICROSOFT Headset lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 1 800 zł,
  IV próg – 12 000 zł netto – smartfon SAMSUNG Galaxy M23 5G lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 950 zł,
  III próg – 6 000 zł netto – tablet LENOVO Tab M8 lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 450 zł,
  II próg – 4 000 zł netto – słuchawki JBL Tune 600BT lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 250 zł,
  I próg – 2 000 zł netto – karta podarunkowa Media Expert o wartości 100 zł.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej Promocji.
 10. Termin obowiązywania Promocji: 01.08 – 30.11.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.
 11. Z każdym pierwszym dniem kolejnych miesięcy promocji, tzn. 01.09, 01.10 oraz 01.11.2022 r., wyniki promocji na platformie będą resetowane, a ich zliczanie rozpocznie się na nowo.
 12. Klient może wygrać w każdym miesiącu promocji jedną nagrodę. 
 13. Punkty wskazanie na platformie www.promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 14. Klient akceptując regulamin promocji i realizując założenia promocji jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.   
 15. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 16. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 17. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 18. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 19. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 20. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 21. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 22. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska