Odświeżająca promocja APCAT 2019-09-17T08:00:32+00:00

Odświeżająca promocja APCAT

Każdy klient, który na koniec promocji osiągnie określony próg zakupowy dokonując zakupów poprzez nowy katalog APCAT na wybranym asortymencie*, otrzyma nagrodę:

Próg I – 1 500 zł netto  – 56-elementowy zestaw narzędziowy YT-14501.
Próg II – 3 000 zł netto – akumulatorowy klucz udarowy 1/2″ YT-82804
Próg III – 4 000 zł netto – tablet HUAWEI MediaPad T3 10
Próg IV – 6 000 zł netto – tablet HUAWEI MediaPad T5 10

Okres trwania promocji: 16.09-16.11.2019 r.

*cały asortyment marek: Moje Auto, Moje Auto Professional, Virage, Wunder Baum, Permatex, STP, Turtle Wax, WD40, Pro Seal, Slime, My Shaldan, Bondini

Zobacz ulotkę


Regulamin:

  1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
  2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
  3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
  4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
  6. Asortyment promocyjny – cały asortyment marek: Moje Auto, Moje Auto Professional, Virage, Wunder Baum, Permatex, STP, Turtle Wax, WD40, Pro Seal, Slime, My Shaldan, Bondini dostępny w sprzedaży na platformie www.apcat.eu.
  7. Nagrody zostaną wręczone klientom za osiągniecie danego progu zakupowego, na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji. Nagrodami w Promocji są:
   Próg I – 1 500 zł netto – 56-elementowy zestaw narzędziowy YT-14501.
   Próg II – 3 000 zł netto – akumulatorowy klucz udarowy 1/2″ YT-82804
   Próg III – 4 000 zł netto – tablet HUAWEI MediaPad T3 10 16GB Wi-Fi
   Próg IV – 6 000 zł netto – tablet HUAWEI MediaPad T5 10 LTE 3/32GB
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej, w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej promocji.
  2. Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
  3. Termin obowiązywania Promocji: 16.09-16.11.2019 r.
  4. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.   
  5. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
  6. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
  7. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
  8. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
  9. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
  10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
  11. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
  12. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
  13. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

   

   

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska