Napompowana beczka od Fanfaro 2020-04-01T10:47:39+00:00

Napompowana beczka od Fanfaro

Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu 60-litrowej beczki firmy Fanfaro oznaczonej indeksem PROMO dostępnej w sprzedaży Auto Partner, otrzyma pompkę do oleju.

Okres trwania promocji: 01.04.2020 r. do wyczerpania zapasów.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny – produkty firmy Fanfaro oznaczone indeksem PROMO dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 6. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnej beczki firmy Fanfaro oznaczonej indeksem:
  10W40 60L OPEL PROMO
  5W30 60L OPEL PROMO
  5W30 60L FORD PROMO
  5W40 VSX 60L PROMO
  15W40 GSX 60L PROMO
  5W40 PDX 60L PROMO
  10W40 TSN 60L PROMO
  5W30 LSX 60L PROMO
  otrzyma pompkę do oleju.
 7. W celu otrzymania promocyjnej pompki należy zgłosić zakup asortymentu promocyjnego przedstawicielowi handlowemu lub w oddziale Auto Partner. 
 8. Termin obowiązywania Promocji: od 01.04.2020 r.  do wyczerpania zapasów. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
 9. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 10. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 12. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 13. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 14. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska