Mocne rozpoczęcie roku z Motul 2019-01-14T11:04:25+00:00

Mocne rozpoczęcie roku z Motul

Każdy klient*, który w trakcie trwania promocji dokona skumulowanego zakupu na całym asortymencie Motul, otrzyma nagrody**:

  • 10 000 zł netto – kombinezon warsztatowy Motul+softshell Motul+polar Motul+koszulka Motul+rękawiczki Motul+konewka (nalewak) Motul;
  • 5 000 zł netto – softshell Motul+polar Motul+koszulka Motul+konewka (nalewak) Motul;
  • 3 000 zł netto – polar Motul+koszulka Motul;
  • 2 000 zł netto – koszulka Motul+Środek do hamulców BRAKE CLEAN 750ml+wielofunkcyjny środek smarny EZ LUBE 750ml;
  • 1 500 zł netto – koszulka Motul+wielofunkcyjny środek smarny EZ LUBE 750ml;

Nagrody nie kumulują się.

Dodatkowo nagradzamy każdego klienta, który dokona zakupu w okresie promocji na min. kwotę 800  zł netto na asortymencie motocyklowym.

Nagrodą jest zestaw środków do motocykli: E1 WASH&WAX 400ML + E6 CHROME&ALU POLISH 100ML

Okres trwania promocji:  09.01.2019 – 09.02.2019 r. lub do wyczerpania nagród promocyjnych.

*Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
**Ilość nagród ograniczona. Rozmiary nagród będą przydzielone losowo.

promocja oleje Motul - ulotka informacyjna

 


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie dostępne referencje marki Motul znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji.

  • 10 000 zł net. – kombinezon warsztatowy Motul/softshell Motul/polar Motul/koszulka Motul/rękawiczki Motul/konewka(nalewak) Motul;
  • 5 000 zł net. – softshell Motul/polar Motul/koszulka Motul/konewka(nalewak) Motul;
  • 3 000 zł net. – polar Motul/koszulka Motul;
  • 2 000 zł net. – koszulka Motul/ Środek do hamulców BRAKE CLEAN 750ml/ wielofunkcyjny środek smarny EZ LUBE 750ml;
  • 1 500 zł net. – koszulka Motul/wielofunkcyjny środek smarny EZ LUBE 750ml;

Ilość nagród ograniczona. Rozmiary nagród będą przydzielone i wysłane losowo.

Dodatkowo nagradzamy każdego Klienta, który dokona zakupu w okresie promocji na min. kwotę 800 zł na asortymencie motocyklowym. Nagrodą jest zestaw środków do motocykli: E1 WASH&WAX 400ML + E6 CHROME&ALU POLISH 100ML

8. Termin obowiązywania Promocji: 11.01.2019 do 11.02.2019 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE lub na www.promocje.autopartner.com
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 dni od daty weryfikacji wyników promocji. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska