Moc z LIQUI MOLY 2018-12-03T09:26:31+00:00

Moc z LIQUI MOLY

Każdy klient za skumulowany zakup w wysokości 1 500 zł netto na wybranym asortymencie* LIQUI MOLY w okresie trwania promocji otrzyma wysokiej klasy powerbank  z logo Liqui Moly i Auto Partner!

Maksymalna ilość nagród możliwa do przyznania jednemu klientowi to 3 powerbanki.

* asortyment obejmuje wszystkie dodatki/środki chemiczne (chemia samochodowa, grupa asortymentowa Q902) bez olejów (w tym LM3333 60l.)

Okres trwania promocji: 01.12 – 28.02.2019 r. lub do wyczerpania nagród promocyjnych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
5. Asortyment promocyjny – asortyment obejmuje wszystkie dodatki/środki chemiczne (chemia samochodowa, grupa asortymentowa Q902) bez olejów (w tym LM3333 60l.) znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
6. Nagrody przyznawane są za osiągnięcie określonego progu zakupowego. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie wartości skumulowanego zakupu dokonanego na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Zakup klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP.
7. Nagrodą w Promocji jest powerbank z logiem Auto Partner i LIQUI MOLY, przyznawany klientom, którzy osiągną obrót w wysokości 1500 PLN netto w okresie trwania Promocji. Maksymalna ilość zestawów możliwa do przyznania jednemu klientowi to 3 nagrody.
8. Termin obowiązywania Promocji: 01.12.2018 – 28.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
9. Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji. W ostatnim dniu promocji każdy klient Auto Partner może dokonać nieograniczonych zakupów, na które Organizator nie ma wpływu.
10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie 30 dni od daty zakończenia promocji.
16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów tego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com
Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.promocje.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska