LIQUI MOLY ogłasza wiosnę! 2019-04-19T10:36:13+00:00

LIQUI MOLY ogłasza wiosnę!

Każdy Klient za zakupy w wysokości 700 zł netto na wybranym asortymencie* LIQUI MOLY w okresie trwania promocji – otrzyma Głośnik JBL.

głosnik Liqui Moly w Auto PartnerMaksymalna ilość nagród możliwa do przyznania jednemu klientowi to 3 sztuki.

*Z promocji wyłączone są oleje Liqui Moly.

Okres trwania promocji: 25.03 – 27.04.2019 r. 

Zobacz ulotkę


Regulamin Liqui Moly

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wybrane produkty* Liqui Moly, dostępny w sprzedaży Auto Partner S.A.
*Z promocji wyłączone są oleje Liqui Moly.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom za osiągniecie danego progu zakupowego, na podstawie wartości netto skumulowanych zakupu dokonanego na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji.
• Głośnik JBL za osiągnięcie progu zakupowego 700zł netto.
Próg promocji jest kumulowany. Jeden klient może otrzymać maksymalnie 3 nagrody.
8. Termin obowiązywania Promocji: 25.03.2019 – 27.04.2019 roku.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska