Kup wybraną stację klimatyzacji BOSCH i odbierz nagrodę 2022-06-02T10:43:16+00:00

Kup wybraną stację klimatyzacji BOSCH i odbierz nagrodę

Przy zakupie dowolnej stacji klimatyzacji BOSCH, klient będzie miał możliwość zakupu butli czynnika R134a za 1zł lub otrzyma rabat do czynnika R1234yf w wysokości 500zł brutto.

Stacje biorące udział w promocji:

Butla czynnika R134a za 1 zł.

– SP00000002 – ACS 611
– SP00000003 – ACS 810
– SP00000149 – ACS 553-P
– SP00000160 – ACS 753
– SP00000174 – ACS 653
– SP00000175 – ACS 653-P

Rabat do czynnika R1234yf w wysokości 500 zł brutto.

– SP00000152 – ACS 563-P
– SP00000162 – ACS 863
– SP00000163 – ACS 763
– SP00000171 – ACS 663
– SP00000172 – ACS 663-P
– SP00000173 – ACS 663-RI

Czas trwania promocji: 01.06.2022 r. do wyczerpania zapasów

Do każdej stacji baner GRATIS!

 Do butli z czynnikiem doliczana jest kaucja.

Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W Promocji liczone są tylko i wyłącznie towary zakupione na fakturze VAT.
 6. Asortyment promocyjny – wszystkie stacje klimatyzacji BOSCH.
 7. Uczestnik, który w okresie trwania promocji kupi stację klimatyzacji BOSCH. Będzie mógł kupić butlę czynnika R134a za 1zł lub odebrać rabat do butli czynnika R1234yf. Rabat w wysokości 500zł brutto.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej, w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej promocji.
 9. Termin obowiązywania Promocji: 01.06.2022 r. do wyczerpania zapasów
 10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 11. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 12. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 13. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 15. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 17. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska