Japońskie cięcie NTK II: kodeks Bushido 2023-11-02T09:44:48+00:00

Japońskie cięcie NTK II: kodeks Bushido

Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupów asortymentu marki NTK za skumulowaną kwotę 500 zł netto, otrzyma limitowaną koszulkę AP i NTK.

Dodatkowo trzech klientów, którzy osiągną największy obrót na asortymencie promocyjnym, otrzyma:

 1. stacja pogody SENCOR SWS 9898,
 2. stacja pogody METEO SP89,
 3. stacja pogody SETTI+ SMS603.

Okres trwania promocji: 02.11 – 31.12.2023 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Weź udział

Asortyment promocyjny: czujniki oraz zawory EGR marki NTK.


Regulamin:

  1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
  2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
  3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
  4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
  6. W Promocji liczone są tylko i wyłącznie towary zakupione na fakturze VAT z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
  7. Asortymentem promocyjnym są produkty marki NTK (czujniki oraz zawory EGR) dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
  8. Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupów asortymentu marki NTK za skumulowaną kwotę 500 zł netto, otrzyma limitowaną koszulkę AP i NTK. Każdy klient może otrzymać tylko jedną koszulkę.
   Dodatkowo trzech klientów, którzy osiągną największy obrót na asortymencie promocyjnym, otrzyma:
   1 miejsce – stacja pogody SENCOR SWS 9898,
   2 miejsce – stacja pogody METEO SP89,
   3 miejsce – stacja pogody SETTI+ SMS603.
   W celu otrzymania nagrody rankingowej z pierwszego miejsca wymagany jest minimalny obrót 4 000 zł netto.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej Promocji.
  10. Punkty wskazanie na platformie www.promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
  11. Termin obowiązywania Promocji: 02.11 – 31.12.2023 r.
  12. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.
  13. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
  14. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
  15. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
  16. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
  17. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
  18. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
  19. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
  20. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
  21. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska