Gadżety od NRF! 2020-11-17T14:23:30+00:00

Gadżety od NRF!

Kupuj produkty NRF, zbieraj punkty i wymieniaj je na super gadżety!

Punkty przyznawane są za jednorazowy zakup* asortymentu NRF dostępnego w sprzedaży Auto Partner:

1 000 zł netto – 4 punkty
750 zł netto – 3 punkty
500 zł netto – 2 punkty
250 zł netto – 1 punkt

Punkty można zbierać przez cały okres trwania promocji**, a po jej zakończeniu każdy uczestnik sam decyduje, które nagrody wybierze za zebrane punkty:

Punkty Nagroda
4 3 x pasta do rąk, t-shirt, rękawiczki, poduszka
3 3 x pasta do rąk, t-shirt, rękawiczki
2 2 x pasta do rąk, rękawiczki, skrobaczka
1 1 x pasta do rąk, skrobaczka

*Na jednej fakturze.
**Jeden klient może maksymalnie zgromadzić 20 punktów.

Okres trwania promocji: 16.11 – 16.12.2020 r.


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. W Promocji liczone są tylko i wyłącznie towary zakupione na fakturze VAT.
 7. Asortyment promocyjny – asortyment marki NRF dostępny w sprzedaży Auto Partner SA.
 8. Klient w trakcie trwania Promocji otrzymuje punkty za zakup asortymentu promocyjnego, które po zakończeniu Promocji może wymienić, zgodnie z przelicznikiem na następujące nagrody:
  4 punkty – 3 x pasta do rąk, t-shirt, rękawiczki, poduszka,
  3 punkty – 3 x pasta do rąk, t-shirt, rękawiczki,
  2 punkty – 2 x pasta do rąk, rękawiczki, skrobaczka,
  1 punkty – 1 x pasta do rąk, skrobaczka.
  Klient dokonując jednorazowego zakupu asortymentu promocyjnego za kwotę minimum 250 zł netto w okresie trwania Promocji otrzymuje 1 punkt, za kwotę 500 zł netto – 2 punkty, 750 zł netto – 3 punkty, 1000 zł netto – 4 punkty. Klient może maksymalnie zgromadzić 20 punktów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej, w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej promocji.
 10. Punkty wskazanie na platformie www.promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 11. Termin obowiązywania Promocji: 16.11 – 16.12.2020 r.
 12. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.   
 13. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 14. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 15. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 16. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 17. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 18. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 19. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 20. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 21. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska