Elegancka promocja Castrol 2022-12-14T10:39:38+00:00

Elegancka promocja Castrol

Każdy klient, który na koniec promocji osiągnie określony próg zakupowy na asortymencie Castrol dostępnym w sprzedaży Auto Partner SA, otrzyma nagrodę:

IV próg – 100 000 zł netto – do wyboru:
– bon jubilerski W.KRUK o wartości 7 000 zł,
– zegarek męski Tag Heuer Formula 1,
– zegarek damski Longines La Grande Classique.

III próg – 50 000 zł netto – do wyboru:
– bon jubilerski W.KRUK o wartości 3 000 zł,
– zegarek męski Citizen Promaster Mechanical,
– zegarek damski Tissot T41.

II próg – 25 000 zł netto – do wyboru:
– bon jubilerski W.KRUK o wartości 1 200 zł,
– zegarek męski Citizen Titanium Chrono,
– zegarek damski Tissot Everytime Small.

I próg – 15 000 zł netto – bon jubilerski W.KRUK o wartości 700 zł.

Okres trwania promocji: 12.12.2022 – 28.02.2023 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Weź udział


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. W Promocji liczone są tylko i wyłącznie towary zakupione na fakturze VAT z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 7. Promocja obejmuje asortyment firmy Castrol dostępny w sprzedaży Auto Partner SA.
 8. Nagrody zostaną wręczone klientom za osiągniecie określonego progu zakupowego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Nagrodami w Promocji są:
  IV próg – 100 000 zł netto – do wyboru:
  – bon jubilerski W.KRUK o wartości 7 000 zł,
  – zegarek męski Tag Heuer Formula 1,
  – zegarek damski Longines La Grande Classique.
  III próg – 50 000 zł netto – do wyboru:
  – bon jubilerski W.KRUK o wartości 3 000 zł,
  – zegarek męski Citizen Promaster Mechanical,
  – zegarek damski Tissot T41.
  II próg – 25 000 zł netto – do wyboru:
  – bon jubilerski W.KRUK o wartości 1 200 zł,
  – zegarek męski Citizen Titanium Chrono,
  – zegarek damski Tissot Everytime Small.
  I próg – 15 000 zł netto – bon jubilerski W.KRUK o wartości 700 zł.
 9. Klient może zdobyć maksymalnie jedną nagrodę.
 10. Punkty zdobyte w Promocji wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia Promocji.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej promocji.
 12. Termin obowiązywania Promocji: 12.12.2022 – 28.02.2023 r.
 13. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 14. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu Promocji. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, Uczestnik zobowiązany jest nabyć  nagrodę otrzymaną w Promocji za cenę rynkową.
 15. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 16. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 17. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 18. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 19. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 20. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub promocje.autopartner.com
 21. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska