Dobrze zestawiona promocja 2020-11-03T11:22:07+00:00

Dobrze zestawiona promocja

Każdy klient przy zakupie wybranego* zestawu urządzeń do obsługi ogumienia marki ATH otrzyma klucz pneumatyczny 1/2″ za 1 zł!

*klucz pneumatyczny wydawany tylko do zestawów urządzeń ATH wymienionych na ulotce.

Okres trwania promocji: od 18.05.2020 r. do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Zobacz ulotkę.


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. Asortyment promocyjny – urządzenia: ATH 150033 – W 82 ; ATH 150031 – W42 2D; ATH 151032 – M52; ATH 151034 – M72 dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 7. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie dowodu zakupu (FV) asortymentu promocyjnego dokonanego w okresie trwania Promocji. Dowód zakupu należy okazać przypisanemu przedstawicielowi handlowemu. Nagrodą w Promocji jest klucz pneumatyczny 1/2″ ATH.
 8. Termin obowiązywania Promocji: od 1.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE. 
 9. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć. 
 10. Wyniki będą weryfikowane w czasie trwania danej promocji i w ciągu kolejnych 30 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.  
 11. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 12. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 13. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 15. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 17. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska