Bezpieczna jazda z Liqui Moly 2021-06-02T11:49:30+00:00

Bezpieczna jazda z Liqui Moly

Klient, który na koniec promocji osiągnie określony próg zakupowy na asortymencie Liqui Moly dostępnym w sprzedaży Auto Partner SA, otrzyma nagrodę:

IV próg –  15 000 zł netto – do wyboru: antyradar YANOSIK S-clusive by GTR oraz wideorejestrator MIO albo karta prezentowa Media Expert o wartości 1 200 zł,

III próg –  10 000 zł netto – do wyboru: antyradar YANOSIK S-clusive by GTR albo karta prezentowa Media Expert o wartości 800 zł,

II próg –  5 000 zł netto – do wyboru: wideorejestrator MIO albo karta prezentowa Media Expert o wartości 300 zł,

I próg –  2 500 zł netto – karta prezentowa Media Expert o wartości 100 zł.

Okres trwania promocji: 01.06 – 31.07.2021 r.

W Promocji można otrzymać 1 nagrodę.

<< Zobacz ulotkę >>

Weź udział

 


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. W Promocji liczone są towary zakupione na fakturze VAT, z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 7. Asortymentem promocyjnym są produkty marki Liqui Moly dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 8. Nagrody zostaną wręczone klientom za osiągniecie określonego progu zakupowego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Nagrodami w Promocji są:
  IV próg – 15 000 zł netto – do wyboru: antyradar YANOSIK S-clusive by GTR oraz wideorejestrator MIO albo karta prezentowa Media Expert o wartości 1 200 zł,
  III próg – 10 000 zł netto – do wyboru: antyradar YANOSIK S-clusive by GTR albo karta prezentowa Media Expert o wartości 800 zł,
  II próg – 5 000 zł netto – do wyboru: wideorejestrator MIO albo karta prezentowa Media Expert o wartości 300 zł,
  I próg – 2 500 zł netto – karta prezentowa Media Expert o wartości 100 zł.
 9. W Promocji można otrzymać 1 nagrodę.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej, w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej Promocji.
 11. Punkty wskazanie na platformie www.promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 12. Termin obowiązywania Promocji: 01.06 – 31.07.2021 r.
 13. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.   
 14. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 15. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 16. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 17. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 18. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 19. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 20. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 21. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 22. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska