Beczka Motul – 10W40 6100 208l 2019-09-04T15:21:05+00:00

Beczka Motul – 10W40 6100 208l

Każdy Klient*, który zakupi beczkę oleju Motul 10W40 6100 208 l, otrzyma kombinezon warsztatowy oraz pompkę do beczki.

Promocja trwa od 5.06 do wyczerpania zapasów promocji

Nagroda może być skumulowana poprzez zakup kilku beczek.

Ilość nagród jest ograniczona.

Zobacz ulotkę

*Klient musi posiadać swój indywidualny numer w systemie Auto Partner SA.

W celu dobrania odpowiedniego rozmiaru kombinezonu prosimy o kontakt z przypisanym przedstawicielem handlowym.


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634 001 10 17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym Regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com
6. Asortyment promocyjny – olej Motul 10W40 6100 208l, dostępny w sieci sprzedaży Auto Partner.
7. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie dowodu zakupu (FV) asortymentu promocyjnego dokonanego w okresie trwania Promocji. W tym celu prosimy o kontakt z przypisanym przedstawicielem handlowym.

Nagrodą jest kombinezon warsztatowy Motul oraz pompka do beczki.

8. Termin obowiązywania Promocji: 5.06 do wyczerpania zapasów promocji
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wyniki będą weryfikowane w czasie trwania danej promocji i w ciągu kolejnych 30 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska