Beczka Liqui Moly + zestaw Pro Line 2018-07-30T10:34:47+00:00

Beczka Liqui Moly + zestaw Pro Line

Każdy klient, który w trakcie trwania promocji zakupi beczkę oleju Liqui Moly z serii Top Tec o pojemności 60 l lub 205 l, otrzyma zestaw produktów niezbędnych do świadczenia usług:

■ Czyszczenia kolektorów dolotowych w Dieslu – nr art. LM5168
■ Czyszczenia kolektorów dolotowych w benzynie – nr art. LM5111
■ Czyszczenia układu wtryskowego w Diesel – nr art. LM5156
■ Czyszczenia układu wtryskowego Benzyna – nr art. LM5153
■ Czyszczenie układu olejowego – nr art. LM2662

Zakup beczki oleju Top Tec 60 litrów jest premiowany jednym zestawem produktów, a zakup beczki o pojemności 205 litrów – 3 zestawami promocyjnymi.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami na beczki Top Tec.

Okres trwania promocji: od 30.07.2018 r. do wyczerpania zapasu nagród promocyjnych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Asortyment promocyjny – oleje marki Liqui Moly – beczki 60L oraz 205L z serii Top Tec, znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
6. Nagrodami w Promocji są zestawy do świadczenia usług:
■ Czyszczenia kolektorów dolotowych w Dieslu nr art. LM5168
■ Czyszczenia kolektrów dolotowych w benzynie nr art. LM5111
■ Czyszczenia układu wtryskowego w Diesel nr art. LM5156
■ Czyszczenia układu wtryskowego Benzyna nr art. LM5153
■ Czyszczenie układu olejowego nr art. LM2662
Zakup beczki oleju Top Tec 60 litrów jest premiowany jednym zestawem produktów, a zakup beczki o pojemności 205 litrów – 3 zestawami promocyjnymi.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na beczki Top Tec.
8. Termin obowiązywania Promocji: od 30.07.2018 do wyczerpania zapasu nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
11. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
14. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów tego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com

Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.promocje.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska