Beczka Fanfaro z walizką Yato 2020-05-08T13:57:10+00:00

Beczka Fanfaro z walizką Yato

Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu 208-litrowej beczki firmy Fanfaro* dostępnej w sprzedaży Auto Partner, otrzyma zestaw narzędzi YATO.

Okres trwania promocji: od 16.03.2020 r. do wyczerpania zapasów.

*Promocyjny asortyment to następujące indeksy: 5W30 208L TOYOTA; 5W30 208L FORD; 5W30 208L OPEL; 5W30 208L VAG, 10W40 208L OPEL oraz 5W30 208L VAG PROMO.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny – produkty firmy Fanfaro dostępne w sprzedaży Auto Partner SA wymienione w pkt. 6.
 6. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnej beczki firmy Fanfaro oznaczonej indeksem:
  5W30 208L TOYOTA;
  5W30 208L FORD;
  5W30 208L OPEL;
  5W30 208L VAG;
  otrzyma 72-elementowy zestaw narzędzi YATO YT-38782.
  Natomiast przy zakupie beczki Fanfaro oznaczonej indeksem 10W40 208L OPEL oraz 5W30 208L VAG PROMO klient otrzyma 22-elementowy zestaw narzędzi YATO YT-38561.
 7. W celu otrzymania promocyjnej walizki należy zgłosić zakup asortymentu promocyjnego przedstawicielowi handlowemu lub w oddziale Auto Partner. 
 8. Czas dostarczenia promocyjnej walizki wynosi ok. 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia zakupu asortymentu promocyjnego przedstawicielowi handlowemu lub w oddziale Auto Partner. 
 9. Termin obowiązywania Promocji: od 16.03.2020 r. do wyczerpania zapasów. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
 10. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 11. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 14. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 15. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska