Atrakcyjne nagrody od Blue Print 2018-11-06T12:56:54+00:00

Atrakcyjne nagrody od Blue Print

Każdy klient, za osiągnięcie określonych progów zakupowych na całym asortymencie Blue Print, otrzyma następujące nagrody:

2 500 zł netto – Głośnik mobilny JBL GO 2,
5 000 zł netto – Zegarek TIMEX T49905,
8 000 zł netto – Ekspres ciśnieniowy DE LONGHI EC685R 1300W 15BAR.

Okres trwania promocji: 5.11-31.12.2018 r. lub do wyczerpania nagród promocyjnych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie produkty marki Blue Print dostępne w sieci sprzedaży Auto Partner.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania promocji. Tylko najwyższy próg promocji jest kumulowany. Jeden klient może otrzymać maksymalnie 3 nagrody. Nagrodami w Promocji są:
– Głośnik mobilny JBL GO 2, przyznawany za osiągnięcie progu zakupowego w wysokości 2 500 zł netto;
– Zegarek TIMEX T49905 za osiągnięcie progu zakupowego w wysokości 5 000 zł netto;
– Ekspres ciśnieniowy DE LONGHI EC685R 1300W 15BAR przyznawany za osiągnięcie progu zakupowego w wysokości 8 000 zł netto.
8. Termin obowiązywania Promocji: 5.11.2018 do 31.12.2018 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska