3 skoki po nagrody 2023-09-06T15:26:22+00:00

3 skoki po nagrody

Promocja skierowana do klientów z segmentu Sklep

3 skoki po nagrody

Osiągnij indywidualny target zakupowy na asortymencie marek MaXgear oraz Quaro i zdobądź nagrody w postaci rabatów transakcyjnych MaXgear na przyszłe zakupy w AP.

Zalicz jeden z trzech skoków i zgarnij gwarantowane nagrody.

Okres trwania promocji: 01.09 – 31.12.2023 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Weź udział


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA z segmentu sklep posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie autopartner.com, lub www.3skokiponagrody.pl.
 6. W Promocji liczone są towary zakupione na fakturze VAT, z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 7. Asortymentem promocyjnym są produkty marek MaXgear oraz Quaro dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 8. Uczestnicy nagradzani są za osiągnięcie indywidualnie wyznaczonych targetów zakupowych, czyli minimalnych skumulowanych kwot netto na Asortymencie Promocyjnym zrealizowanych w całym okresie Promocji. Każdy Uczestnik ma wyznaczone trzy targety zakupowe o różnej wysokości (A, B, C), których realizacja premiowana jest nagrodą o innej wartości. Uczestnicy mogą zrealizować tylko jeden target zakupowy.
 9. Nagrodami w Promocji są:
  • za realizację targetu A: rabat transakcyjny MaXgear o wartości 2000 zł brutto;
  • za realizację targetu B: rabat transakcyjny MaXgear o wartości 4000 zł brutto;
  • za realizację targetu C: rabat transakcyjny MaXgear o wartości 7500 zł brutto.
 10. Wysokość targetów zakupowych (minimalnych kwot netto) oraz opis nagród przysługujących za zrealizowanie każdego z nich podane są na profilach Uczestników na stronach autopartner.com oraz www.3skokiponagrody.pl. Dostępne są także u kierownika filii Auto Partner, do której przypisany jest dany Uczestnik.
 11. Wartości skumulowanych zakupów Uczestników oraz procentowe realizacje targetów zakupowych (stan na dzień poprzedzający) podane są na profilach Uczestników na stronach autopartner.com oraz www.3skokiponagrody.pl.
 12. Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji.
 13. Termin obowiązywania Promocji: 01.09 – 31.12.2023 r.
 14. Klient akceptując regulamin promocji i realizując targety zakupowe jest świadomy, że zdobycie nagrody jest jego przychodem w działalności gospodarczej, który powinien ująć.
 15. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 16. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu Promocji i w ciągu kolejnych 60 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
 17. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 18. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 19. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 20. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 21. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 22. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez strony autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com, www.3skokiponagrody.pl.
 23. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach autopartner.com, oraz www.3skokiponagrody.pl.
 1.  
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska