AUTO PARTNER SA USTALA CENĘ AKCJI W OFERCIE PUBLICZNEJ NA 2,20 ZŁ ZA AKCJĘ

Auto Partner S.A., jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, ustalił cenę akcji w ofercie publicznej na 2,20 PLN za jedną akcję.

Oferta obejmuje łącznie 38 806 872 akcji oferowanych w ramach oferty (Akcje Oferowane), w tym 23.000.000 akcji nowej emisji (Nowe Akcje) oraz 15.806.872istniejących akcji imiennych (Akcje Sprzedawane). 35.518.000 akcji zostanie zaoferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych, natomiast 3.288.872 w transzy inwestorów indywidualnych.

W ramach Oferty pierwszeństwo przydziału zostało przyznane akcjom nowej emisji. Spółka pozyska z emisji nowych akcji ok. 50,6 mln PLN brutto, które zostaną wykorzystane na realizację strategii rozwoju Spółki, w tym: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej oraz dalszy wzrost rentowności. Program inwestycyjny, który Spółka zamierza zrealizować z wykorzystaniem wpływów z Oferty, szacowany jest na kwotę 71,6 mln PLN.

Debiut Spółki na rynku głównym GPW planowany jest na 6 czerwca 2016 roku.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria DJBW Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy sp.k., zaś audytorem firma doradcza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

HARMONOGRAM OFERTY PUBLICZNEJ

DATA
DZIAŁANIE
18-20 maja 2016
  Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
do 23 maja 2016
  Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych
  i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
6 czerwca 2016
  Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji Istniejących i PDA na GPW

 

Dodatkowych informacji udziela:

Bartłomiej Mokry
tel. +48 32 325 15 00
e-mail: b.mokry@autoap.com.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego magazynu centralnego wysokiego składowania o powierzchni 20 tys. m2 (zlokalizowanego w Bieruniu), sieci 60 oddziałów wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok 30 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy Auto Partner S.A. obejmuje blisko 150.000 referencji co przekłada się na 7,5 mln części zamiennych w centralnym magazynie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa Auto Partner S.A. jest jedynym w Polsce dystrybutorem produktów renomowanych producentów Meyle i NK (zawieszenie, hamulce, napęd), Alco (filtry) oraz marki własnej Maxgear, w ramach której oferuje produkty ze wszystkich grup asortymentowych.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2015 roku odpowiadał za 81,5% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2015 roku ok. 18,5% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Grupa Auto Partner S.A., dostrzegając rosnące znaczenie warsztatów, rozwinęła szeroki wachlarz działań wspierających ten segment rynku, w tym strategiczny program pod marką Maxserwis, obejmujący m.in. preferencyjną siatkę rabatową, leasing urządzeń wyposażenia warsztatu czy możliwość uczestniczenia w technicznych szkoleniach grupowych i indywidualnych. Program zakłada również budowę w całej Polsce sieci warsztatów pod marką Maxserwis, która docelowo ma obejmować kilkaset punktów warsztatowych.

Największymi akcjonariuszami Auto Partner S.A. są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy po przeprowadzeniu oferty publicznej posiadać będą łącznie 65,02% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Grupa Auto Partner S.A. zatrudnia ok. 900 pracowników.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.autopartner.com

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) i opublikowany po jego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce Prospekt zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.autopartner.com) oraz na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK S.A. pełniącego w ramach Oferty funkcję oferującego (www.dmbzwbk.pl).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

2018-10-09T10:57:27+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska