KODEKS ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

POBIERZ

Dobre Praktyki na GPW Auto Partner S.A.

POBIERZ

DOKUMENTY KORPORACYJNE

POBIERZ

Regulamin Zarządu
 

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin Rady Nadzorczej

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin WZA
 

POBIERZ

BIEGŁY REWIDENT

Wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza liczy 5 członków, zgodnie z art. 86 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach powierzono jej zadania komitetu audytu.

Zgodnie z art. 86 ust. 7 Ustawy o Biegłych Rewidentach do zadań komitetu audytu, które będą wykonywane przez Radę Nadzorczą, należą w szczególności: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Osobą spełniającą wymogi z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach (tj. warunki niezależności i kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej) oraz kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu jest Bogumił Kamiński. Drugim członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie o Biegłych Rewidentach oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW oraz Statucie, jest Bogumił Woźny.