PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. Grupa stanowi platformę sprzedaży, głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego magazynu centralnego wysokiego składowania o powierzchni ok. 30 tys. m2 (zlokalizowanego w Bieruniu), sieci niemal 80 oddziałów wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 50 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.

Czytaj dalej…

STRATEGIA

Wzrost skali działania poprzez m.in. rozbudowę i usprawnianie sieci dystrybucji: tworzenie własnych oddziałów i regionalnych centrów logistyczno-magazynowych (wykorzystane również do zaopatrywania wybranych rynków zagranicznych) oraz ekspansję zagraniczną (sprzedaż z magazynów w Polsce oraz plan uruchomienia filii na terenie Łotwy i Czech).

Dalsza dywersyfikacja produktowa poprzez rozszerzanie asortymentu oferowanych przez Grupę części zamiennych.

Dalszy wzrost rentowności m.in. poprzez wprowadzanie dodatkowych marek własnych o różnym pozycjonowaniu cenowym, w tym także z segmentu premium; rosnącą skalę działania, ulepszanie i rozbudowę rozwiązań IT (pozwalające na efektywną kontrolę kosztów).

MODEL BIZNESOWY

  • Modelem biznesowym Grupy jest pełnienie roli platformy sprzedaży szerokiego asortymentu części zamiennych do samochodów oraz podmiotu logistycznego zapewniającego szybką dostawę zamówionych części bezpośrednio do klienta końcowego na terenie całej Polski oraz wybranych krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz do wybranych krajów Europy Zachodniej.

  • Grupa dysponuje rozbudowaną infrastrukturą logistyczną – zarówno w postaci magazynów, oddziałów jak i infrastruktury transportowej oraz informatyczną, umożliwiającą realizację usługi outsourcingu magazynu samochodowych części zamiennych wraz z logistyką dostaw just-in-time do klientów końcowych, a także szeroką sieć relacji biznesowych z dostawcami produktów.

  • Grupa zarządza szeroką ofertą produktową, w tym wysokomarżową marką własną Maxgear.

  • Klientami końcowymi Grupy są przede wszystkim warsztaty samochodowe oraz sklepy motoryzacyjne.

  • Zdecydowana większość zamówień realizowana jest drogą elektroniczną.

AKCJONARIAT

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym
Aleksander Górecki 29 883 577 23,085%
Katarzyna Górecka 35 060 681 27,084%
AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny 6 700 000 pow. 5%*
Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU) 8 617 124 pow. 5%**
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA 5 847 483*** pow. 5%****
Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA***** 8 170 536 6,311%

* AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 7 czerwca 2016 r. poinformował, że posiada 6 700 000 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 5,175% udziału w ogólnej liczbie głosów.
** Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU) w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. poinformował, że posiada 8 617 124 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 6,656% udziału w ogólnej liczbie głosów.
*** Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 8 czerwca 2016 r. poinformowało, że posiada 5 847 483 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki, po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 4,517% udziału w ogólnej liczbie głosów.
**** Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA w zawiadomieniu z dnia 8 czerwca 2016 r. poinformowało o przekroczeniu progu 5 % w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 17 maja 2017 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA posiadało 10 024 902 akcje, reprezentujących 10 024 902 głosy co stanowiło 8,568% udział w ówczesnym kapitale zakładowym i 8,568% udział w ogólnej liczbie głosów.
***** Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poprzez zarządzane fundusze: Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale- Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny

WŁADZE SPÓŁKI

AleksanderGórecki

Prezes Zarządu

Z branżą motoryzacyjną związany od 1993 roku, w którym założył spółkę Auto Partner. Jest głównym akcjonariuszem firmy. Od początku istnienia spółki odpowiedzialny za jej rozwój, relacje z kluczowymi dostawcami i partnerami biznesowymi. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

AndrzejManowski

Wiceprezes Zarządu

Związany ze spółką od 1994 roku, od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiedzialny za ekspansję geograficzną spółki, w tym rozwój działalności eksportowej, nadzoruje także projekty informatyczne. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Wydział Ekonomiczno-Filologiczny, na kierunku Zarządzanie i Marketing (specjalność – marketingowe zarządzanie firmą) oraz uzupełniające studia magisterskie na tej samej uczelni na kierunku Rachunkowość i Informatyka.

PiotrJanta

Członek Zarządu

Związany ze spółką od 2009 roku na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, od grudnia 2015 roku pełni także funkcję Członka Zarządu. Odpowiedzialny rozwój sieci sprzedaży oraz komunikację marketingową spółki. Z branżą związany od 2005 roku. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność e-biznes, oraz na tej samej uczelni studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Informatyka w finansach. Posiada certyfikację Akademii Trenerów Sprzedaży Development Partners Wrocław oraz certyfikację Thomas International w zakresie narzędzi PPA.

RADA NADZORCZA

Na Datę Prospektu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi pięciu członków powołanych na wspólną kadencję:

Katarzyna Górecka – Członek Rady Nadzorczej
Bogumił Jarosław Woźny – Członek Rady Nadzorczej
Bogumił Kamiński – Członek Rady Nadzorczej

Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu są Pan Bogumił Kamiński (zobacz oświadczenie) oraz Pan Bogumił Woźny (zobacz oświadczenie).

POBIERZ

Regulamin Walnego Zgromadzenia

POBIERZ