Opis produktu

Tankuj z Shell

Każdy klient, który w czasie trwania promocji dokona zakupu wybranych* olejów Shell za skumulowaną kwotę 1 000 zł netto, otrzyma bon paliwowy Shell na kwotę 50 zł!

*Indeksy promocyjne:
5W30 ECT HX8 1L
5W30 ECT HX8 5L
5W30 ECT HX8 55L
5W30 ECT HX8 209L

5W40 ULTRA D 1L
5W40 ULTRA D 4L
5W40 ULTRA D 209L

5W40 ULTRA 1L
5W40 ULTRA 4L
5W40 ULTRA 55L
5W40 ULTRA 209L

5W40 HEL ULTRA 1L

Okres trwania promocji: 1.10 – 31.10.2018 r. lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wybrane oleje Shell dostępne w sieci sprzedaży Auto Partner.
Indeksy promocyjne:
5W30 ECT HX8 1L
5W30 ECT HX8 5L
5W30 ECT HX8 55L
5W30 ECT HX8 209L
5W40 ULTRA D 1L
5W40 ULTRA D 4L
5W40 ULTRA D 209L
5W40 ULTRA 1L
5W40 ULTRA 4L
5W40 ULTRA 55L
5W40 ULTRA 209L
5W40 HEL ULTRA 1L

7. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Nagrodą w Promocji jest bon paliwowy Shell na kwotę 50 zł. Próg promocji jest kumulowany. Jeden klient może otrzymać maksymalnie 3 nagrody.
8. Termin obowiązywania Promocji: 1.10.2018 do 31.10.2018 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.